Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး၏ေနာက္ဆံုးဟဂ်္မိန္႕ခြန္း

တမန္ေတာ္အေပါင္း၏ အခ်ဳပ္တံဆိပ္ေတာ္ဦးစီးေခါငး္ေဆာင္ ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မုဟမၼဒ္(ဆြ) သက္ေတာ္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇြလ္ဟဂ်္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ဟဂ်္၀တ္ျပဳစဥ္ အာရာဖသ္ ကြင္းျပင္ေတာ္၌ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းေတာ္ -

““ ခီ်းမြမ္းေထာမနာျခင္းဟူဟူသမွ်သည္ အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာတည္း။ သို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရွင့္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကပါ၏။ အရွင္ျမတ္၏ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရွာေဖြကာ အရွင့္ဘက္သို႔လွည္႔ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္တြင္းရွိ မေကာင္းမႈမ်ားမွလည္းေကာငး္၊ ကၽြႏ္ုပ္တိဳ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာမည္႔မေကာင္းမႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ အရွင္ထံေတာ္တြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံပါ၏။ ............. ””

အို - လူေအပါင္းတို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္၏စကားကို နားဆင္ၾကပါေလာ့၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ ဤႏွစ္ဟဂ်္ရာသီၿပီး၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည္၊ မေတြ႔ဆံုမည္ကို မသိရွိေသာေၾကာင့္ပင္။ အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -

အို - လူခပင္းတို႔၊ ငါတို႔သည္ အသင္တို႔အား ေယာက်္ားမိန္းမတစ္ေယာက္ဆီမွဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦးမွတ္မိၾကအံ႔ေသာငွာ လူမ်ိဳးစုအသီးသီး မ်ိဳးႏြယ္အသြယ္သြယ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ဧကန္စင္စစ္ အသင္တို႔အနက္ (အလ္လဟ္အရွင္ျမတ္အား) ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာက္ရြံ႕ဆံုးေသာ၊ အျပစ္မ်ားမွ အမ်ားဆံုးၾကဥ္ေရွာင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူသာလွ်င္ အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၀ယ္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၄)

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ရွိသည္႔ သာလြန္မႈမွလြဲ၍ ၊ အာရပ္တစ္ဦးသည္ အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးထက္သည္ သာလြန္သည္မဟုတ္သလို၊ အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးသည္လည္း အာရပ္တစ္ဦးထက္ သာလြန္သည္မဟုတ္။ အျဖဴသည္လည္း အမဲထက္မသာလြန္၊ အမဲသည္လည္း အျဖဴထက္သာလြန္သည္မရွိေခ်။ လူသားအားလံုးသည္ အာဒမ္၏ အဆက္အႏြယ္သားေျမးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရႊံ႕ေစးေျမျဖင့္သာ ဖန္ဆင္းခံရ၏။ မ်က္ေမွာင့္ျပဳၾကေလာ့၊ ေသြးေႂကးေၾကာင့္ လည္းေကာငး္၊ ဥစၥာဓနေႂကးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာငး္ လက္တဳန္႔ျပန္မႈအားလံုးကို ငါ၏ေျခေမွာက္ေရာက္ေစလ်က္ သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ကအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဟာဂ်ီမ်ားကို ေရေပးေ၀ျခင္းမွအပ က်န္သမွ်ခပ္သိမ္းကား ႂကင္းက်န္မေနေတာ့ၿပီ။ အို - ကိုရိုက္ရွ္ အမ်ိဳးသားတိို႔ ၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၏ ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္တြင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွိေနစဥ္တြင္ အသင္တို႔သည္ တရားစီရင္မည္႔ ထိုသည္႔ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္ ဤေလာကီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားျဖင့္ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ရွိမေနေစလင့္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ငါသည္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ အသင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနမည္မဟုတ္ေခ်။

မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကေလာ့၊ အတိတ္ေခတ္က အက်င့္ဆိဳးအားလံုးသည္ ငါ၏ေျခေအာက္ေရာက္ေစၿပီး သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီ၊ ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္၏။ အတိတ္ေခတ္က လက္တုန္႔ျပန္မႈ၊ ေသြးထြက္သံယို ကလဲ့စားေခ်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ရန္ၿငိဳးရန္စအားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းေစလိုက္ၿပီ၊ ဥပကၡာျပဳလိုက္ၿပီ၊ သင္ပုန္းေခ်လိုက္္ၿပီ၊ ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီ။ ..........

အို - လူသားအေပါင္းတို႔၊ အမွန္ပင္၊ အသင္တို႔သည္ အသင္တို႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးရွိသကဲ့သို႔အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားသည္လည္း အသင္တို႔အေပၚအခြင့္အေရးတန္းတူရွိသည္သာ။ အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားအား အိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေပးလ်က္ ဂုဏ္သိမ္ခ်ီးျမင့္ရန္ အသင္တို႔အေပၚတာ၀န္တင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ မမွ်တသည္႔ အမႈမ်ိဳးကို မက်ဴးလြန္ၾကလင့္။ သုိ႕ေသာ္ သူတို႔(သင္တို႔၏ဇနီးမယားမ်ားက စတင္၍)က ထိုသို႔က်ဴးလြန္ၾကပါလွ်င္ သူတို႔အား အိပ္ယာခြဲရန္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမရွိေသာ အျပစ္ေပးရန္ အခြင့္ရွိေပသည္။ အကယ္၍ အသင္တုိ႔ဇနီးမယားမ်ားသည္ ေစာင့္စည္း ထိန္းသိမ္းေသာ ကာယိေျႏၵပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ သူတို႔အား အ၀တ္တန္ဆာ စီေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာဆင္ယင္ေပးျခငး္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာ ေကၽြးေမြးျခင္းကို မလင့္ဟင္းၾကေစလင့္။

မွတ္သားေလာ့၊ အသင္ဇနီးမယားတို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကို
တစ္ပါးသူအားေပးကမ္းျခင္းမျပဳၾကလင့္။

မွတ္သားေလာ့၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေကာင္းမြန္သိမ္ေမြ႔စြာ ဆက္ခံၾကေလာ့။ ......... အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလာ့၊ ဧကန္ပင္၊ အသင္တို႔သည္ အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လံုၿခံဳေစျခင္းကာကြယ္မႈအေပၚမွ သူမတို႔အားေဆာင္ယူခဲ့ၾကသလို အရွင္ျမတ္၏ ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ သူမတို႔အား တရား၀င္ေစခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။............

ေခ်းယူထားသည္႔ ေငြေၾကးအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။ ေခ်းယူထားသည္႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္
ေပးဆပ္ၾကရမည္။ မိမိရရွိသည္႔ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားကိုလည္း အတုန္႔အလွည္႔ျဖင့္ ျပန္လည္ လက္ေဆာင္ေပးသင့္ေလ
သည္။ မိမိတိဳ႔ထံ (တစ္စံုတစ္ေယာက္က) စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အပ္ႏွံ
သူတစ္စံုတစ္ရာဆံုးရံႈးခဲ့လွ်င္ ထိုသူသည္ အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အပ္ႏွံသူကို ေက်နပ္ေစရမည္။ .........

အသင္တို႔၏ အခိုင္းအေစမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍မူ အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္စားေသာက္သည္႔အတိုင္း သူတို႔အား ေကၽြးေမြးၾကပါေလ။အသင္တို႔၀တ္ဆင္သည္႔အတိုင္း သူတို႔အား ဆင္ယင္ေပးပါေလ။

ကၽြႏ္ုပ္၏ေနာက္တြင္ လမ္းမွားသို႔မလိုက္မိေစရန္လည္းေကာင္း၊ တစ္ေယာက္၏လည္ကုပ္ကို တစ္ေယာက္ညွစ္သကဲ့သို႔
သတ္ပုတ္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းၾကပါေလ။ ............

အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္း မႈတို႔မွာ တူၾကသည္မဟုတ္ေပ၊ (သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္းမႈကို) ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ ပါေလ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္သူႏွင့္ အသင္၏အၾကား၌ ရန္ၿငိဳးရွိ ေသာ္လည္းထိုသူသည္ မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေပမည္။(ကုရ္အာန္ ၄၁း၃၅)

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ