Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> အစၥလမ္သာသနာ ေတာ္အေၾကာင္းတေစ့တစ္ေဆာင္း

ဒီေနရာေလးမွာ တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္သိပၸံအေပၚ အစၥလမ္သာသနာေတာ္၏ ေရာင္ၿပန္ဟပ္မွုမ်ား (႑ေလးေတြနဲ႕တင္ၿပေပးမယ့္ေနရာေလးပါ)


လူမွဳေရးေဖာက္ၿပန္မွဳမ်ား
violation of social acts

1 ။ ရဳပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မွု၏ရလဒ္

result of material developement

အစၥလမ္သာသနာေတာ္သည္ ေခတ္သိပၸံ၏တိုးတက္မွုမ်ားကို ဟန္႕တားၿခင္းမရွိခဲေသာ္လည္း မိမိ၏ရွရီအတ္ ဥပေဒမ်ား
အစၥလမ့္လူမွဳစနစ္မ်ားကို မူရင္းအတိုင္းမည္သည့္ေၿပာင္းလဲမွဳမွ မၿဖစ္ေပၚရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေခတ္သိပၸံသည္ လူသားတို႕အား အေၿခအၿမစ္မွသည္ ၾကီးမားေသာ္လူေနမွဳ ဘဝ၏ ေၿပာင္းလည္းတိုးတက္မွဳမ်ား ေအး
ခ်မ္းသာယာေသာ္အေၿခအေနမ်ား စက္မွဳစြမ္းအား တိုးတက္ထြန္းကားမွဳမ်ားကို ေပးစြမ္းနိဳင္လာသည္မွာ သံသယမရွိပါ။

လူသားတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သူမတူေအာင္ၿဖည့္စြမ္းေပးလာနိဳင္သည္။ ထိုသို႕ရဳပ္ဝတၳဳမ်ား ဖြိံၿဖိဳးတိုးတက္လာသကဲ့
သို႕ပင္ လူ႕ယဥ္ေက်းမွဳ ( Human culture and civilization )ႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ား
(psychological thinking) တြင္ၾကီးမားေသာ ေၿပာင္းလဲမွဳမ်ား ယွဥ္တြဲ ၿဖစ္ေပၚလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရေလသည္။

ေၿပာင္းလဲမွဳ၏အထိကအေၾကာင္းမွာ စက္မွဳလက္မွုလုပ္ငန္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည့္ စက္မွဳေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္
စက္ပစၥည္းကိရီယာမ်ိဴးစံုေပၚေပါက္လာေသာအခါ လူသားသည္ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ရန္မလိုအပ္သၿဖင့္ လူတို႕သည္
အားလပ္သည့္အခ်ိန္မ်ား မ်ားလာရသည္။ လူမွဳအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားေပၚမ်ားလာသည္။ ဇီမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဇီမ္ခံလူတန္းစားမ်ား အရင္ေတြကထက္ ပိုမိုမ်ားၿပားလာသည္ ဇီမ္ခံပစၥည္မ်ားႏွင့္ ဇီမ္ခံလူတန္းစားမ်ားသည္ လူမွဳေဖါက္
ၿပန္မွဳမ်ား၏ အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားအံမထင္။

၄င္းလူမွဳေဖါက္ၿပန္မွဳမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားသည္ ယေန႕မိမိတို႕ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူမွဳေရးဆုတ္ယုတ္မွဳအေၿခအေနမ်ား
လူသားမ်ားအားအလံုးစံုေသာ္ စိတ္ႏွလံုးသားမခ်မ္းေၿမံမွဳမ်ားေသာကေဝတနာေပါင္းစံုႏွင့္ ၾကီးမားေသာ္ပ်က္စီးဆံုးရွံဳး
မွဳမ်ားကို ၿဖစ္ေစပါတယ္။ အထက္ပါအေၿခအေနမ်ားသည္ကား ေခတ္သိပၸံ၏ ရဳပ္ဝတၳဳမ်ား တိုးတက္ထြန္းကားမွဳမ်ားႏွင့္
ယွဥၤလ်က္ ေပၚေပါက္လာေသာ စက္မွဳယဥ္ေက်းမွဳမ်ား (civilization of machinary)ေၾကာင့္ၿဖစ္လာေသာ္အရာဟု
ဆိုကလည္းမွားမည္ဟုမထင္ပါ။

အေၾကာင္းမွာယေန႕ေခတ္လူသားသည္ စက္မွဳနွင့္နည္းပညာစြမ္းပကား (mactionary and technology) ၿဖင့္ မိမိ၏
အင္အား မိမိတို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းၿပည္၏ အင္အားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္လာနိဳင္သည္။အင္အား
တို႕၏အထြဋ္အထိပ္အေရာက္တြင္ လူသားတို႕သည္ မိမိတို႕၏ေမြးရာပါ ဆႏၵဗီဇအတိုင္း မိမိကိုကိုအထင္ၾကီးသည့္စိတ္
ပိုမိုဝင္လာတတ္ၿပီး မီးေလာင္ရာေလပင့္ဆိုသလို ရွိဳင္သြာန္၏အားေပးအားေၿမွာက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ လည္း
လူသားသည္ မိမိကိုယ္ကို အလြန္အင္အားၾကီးမားသူ ဖန္ဆင္းရွင္အၿဖစ္သတ္မွတ္ခ်င္ၾကသည္။

ထိုသို႕ရွိဳင္သြာန္မီစၦာႏွင့္ စိတ္ရိဳင္း၏အေႏွာင့္အယွက္ေပးမွဳမ်ားေၾကာင့္ သမိုင္းတြင္မ်ားစြာေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္သည့္
အာဏာရွင္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ္ဥပမာသည္ကား ဂ်ာမဏီအာဏာ
ရွင္ဟတ္လာႏွင့္ အီတလီအာဏာရွင္ မူဆိုလီနီတို႕သည္ ေဖာရ္ေအာင္ ႏွင့္ ရွဒ္ဒါဒ္ တို႕ကဲ့သို႕ေသာ ရက္စက္တတ္သည့္
ေခာတ္သစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ပညာညဏက္ကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီး ဖက္စစ္စနစ္(fascism)ကိုသူတို႕၏
တိုင္းသူၿပည္သားတို႕အား မည္သို႕မည္ပံု တင္ၿပသီမ္းသြင္းခဲ့သည့္မသိ ...ၿပည္သူတို႕သည္သည္လည္း ၄င္းစနစ္ကို
အလြန္ပင္အထင္ၾကီးခဲ့ၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးဟစ္တလာကိုေမြးၿမဴဖန္ဆင္းရွင္ထက္မက ပို၍အထင္ၾကီးခဲ့ၾကသည္။
သူ႕ကိုအၿပည့္အဝေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။သူသည္မိမိ၏စိတ္အဟုန္တြင္ အင္အားရွိေနသည့္အေလွ်ာက္ ေန႕စဥ္
နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံၿပီးတစ္နိဳင္ငံကို မိမိလက္ဝယ္ ရယူေပၚထြန္းခ်င္စိတ္ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ေၿမာက္မ်ားစြာေသာလူတို႕အားအေၾကာင္းမဲ့သတ္ၿဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ဤသည္တို႕ကားရဳပ္ဝတၳဳမ်ား၏ တိုးတက္ထြန္းကားလာမွဳေနာက္ဝယ္ စက္မွဳႏွင့္ သိပၸံ ယဥ္ေက်းမွဳ တို႕၏ေနာက္ကြယ္မွၾကီးမားသည့္ဆိုးဝါးသည့္ဆိုးရြားသည့္
ေၿပာင္းလည္းမွဳၾကီးၿဖစ္ၿပီး ရာဇဝင္တြင္ သိန္းႏွင့္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အၿပစ္မဲံလူတို႕သည္ ၄င္းလူမွဳေရးေဖါက္ၿပန္မွဳမ်ား၏
ဓါးစားခံမ်ားၿဖစ္ခဲ့ရပါသည္။


လူမွဳေရးေဖါက္ၿပန္မွဳမ်ား


Violation of social matters

ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာရဳပ္ဝတၳဳမ်ား တိုးတက္မ်ားၿပားလညသည့္အတြက္ လူသားတို႕၏ ဆင္ၿခင္မွဳကင္းမဲံသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူ႕ေဘာင္ဘဝအတြက္ ၾကီးမားေသာ အသက္အိုးအီမ္စည္းစီမ္ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား ၿဖစ္ခဲ့ရ
သကဲံသို႕ ရဳပ္ဝတၳဳမ်ား၏တိုးတက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ လူသားတို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေၿပာင္းလည္းတိုးတက္မွဳမ်ားလည္းၿဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းတင္ၿပခဲံသည္ ။ရဳပ္ဝတၳဳမ်ား လိုေလေသးမရွိပိုင္ဆိုင္ေနၾကေသာ္သူတို႕သည္ မ်ားေသာ္အားၿဖင့္ ဇီမ္ခံလူတန္းစားမ်ားၿဖစ္သည္ဟုေဖၚၿပခဲ့သည္။

ထိုဇီမ္ခံလုတန္းစားတို႕သည္ အမ်ားသူငွာကဲ့သို႕ဝမ္းစာေက်ာင္းရန္မလိုအပ္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႕တြင္ မ်ားစြာေသာအခ်ိန္ပိုရွိေနတတ္သည္။ သူတို႕သည္မိမိတို႕၏ အစဥ္အားလပ္ေနေသာ အခ်ိန္အတြင္း ရသမွ်ေသာအေကာင္းဆံုးဆိုသည့္အရာမ်ားကို ရယူခံစားၾကသည္။

ထိုအေကာင္းဆံုးေသာ္အရာမွန္သမွ်ကို ရယူရာတြင္ တရားသည့္နည္းလမ္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ မတရားသည့္နည္းလမ္းၿဖင့္ၿဖစ္
ေစရေအာင္ယူတတ္ၾကသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ လူသားတို႕၏မိမိလုပ္ေနက် အလုပ္တစ္ခုသည္ အက်င့္ပါသြားလွ်င္
၄င္းအလုပ္ကို လုပ္ေနက်အခ်ိန္အတြင္း မလုပ္ရပါက အခက္ေတြ႕ေနတတ္သည္။ ဤသည္မွာလူတို႕၏သဘာဝၿဖစ္သည္။
ဥပမာအားၿဖင့္ အေနာက္နိဳင္ငံသားမ်ားသည္ ညေနေရမိုးခ်ိဳးၿပီးတိုင္းညစာမစားခင္အလွ်င္ အရက္ေသာက္ေလ့ရွိသည္။

ထိုအေလ့အထသည္ သူတို႕တိုင္းနိဳင္ငံမ်ားတြင္ အလြန္ပင္ပ်ံႏွံသြားၿပီးၿဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ညေနခင္းအခ်ိန္မွစ၍ ညသန္းေခါင္အထိ သူတို႕နိဳင္ငံမ်ားတြင္ ဘားမ်ား ကလပ္မ်ား ပါတီမ်ား ေဟာ္တယ္မ်ားတြင္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အရက္ေသာက္ၿခင္းအလုပ္ကို လုပ္ၾကပါသည္။

ဇီမ္ခံလူတန္းစားတို႕အရက္ေသာက္ၿပီးဆိုပါက ေနာက္ဆက္တြဲတရားမဝင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားၿဖစ္သည့္ ဟရမ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေဇနာလုပ္ငန္းမ်ား လိင္တူဆက္ဆံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႕သည္ အရက္၏မူးရစ္ေနသည့္ေနာက္ဝယ္ ေမွာင္ရိပ္ခိုကာ
လိုက္ပါလာတတ္သည္မွာ မဆန္းလွပါ။လူသားသည္ဟရမ္ဟူသည့္ မတရားေသာ္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္အက်င့္အက်င့္ရေနၿပီးဆိုလွ်င္ ထိုသူတို႕အဖို႕ ဒုစရိဳက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မွဳရွိလာမည္ဆိုသည္မွာထူးဆန္းလီမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ထိုသူတို႕၏ ဟရမ္လုပ္ငန္းမ်ားဒုစရိဳက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္႕လာသည့္ႏွင့္အမွ် မ်ားစြာေသာသူဆင္းရဲ မိန္းမမ်ား ေယာက္က်ားမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းထဲတြင္အသံုးခ်ခံရေလသည္။ တစ္ဝမ္းတစ္ခါးအတြက္ သူဆင္းရဲတို႕သည္
၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ မေကာင္းသည့္နိဂံုးမ်ားကို မည္သည့္အခါမွၾကားဘူးသည္လည္းမရွိ ၾကားဘူးလွ်င္လည္း ဝမ္းစာရွာေရးသည္ အဓိကဟူသည့္ဒသာနအတြင္း သက္ဆံုးတိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။

အေနာက္တိုင္းနိဳင္ငံမ်ားႏွင့္ အီႏၵီယနိဳင္ငံမ်ားတြင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ မူးရစ္ေဆးဝါး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ေဆြစဥ္
မ်ိဳးဆက္ ၿပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားသည္ အိုးအီမ္အတည္တက်ၿဖင့္ရေန႕တိုင္တည္ရွိေနၾကပါသည္။
အထူးသၿဖင့္အီႏၵိယနိဳင္ငံတြင္ ၄င္းၿပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းအား ဝမ္းေရးအၿဖစ္မၿဖစ္မေနလုပ္ေနသူမ်ားကို ေအအိုင္ဒီအက္စ္
ကာကြယ္ေရး က်မ္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခမဲံကြန္ဒံုမ်ားကို ေဝငွေနရသည့္အေၿခအေနေရာက္ေနေပသည္။

ဤနည္းအတိုင္းလူ႕ေဘာင္ေလာ္ကၾကီးတြင္ ရဳပ္ဝတၳဳမ်ား၏တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးသည္မွ လူသားတို႕၏အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ
ေၿပာင္းလဲမွဳမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာၿပီး ယဥ္ေက်းသီမ္ေမြ႕လွသည့္ လူ႕ေဘာင္သည္ ဆင္ၿခင္မွဳကင္းေသာ မေကာင္းသည့္ဒုစရိဳက္
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း နစ္မြန္းသည္ထက္ နစ္မြန္းလာပါသည္။ စက္မွဳယဥ္ေက်းမွဳသိဳ႕မဟုတ္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမွဳ
အမည္ခံၿပီး လူတို႕တြင္ေလာ္လီေဖါက္ၿပားမွဳ ေလာင္းကစား လီမ္လည္လွည့္ၿဖားမွဳ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးမတရားရွာေဖြမွဳ
ဇီမ္ခံမွဳႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားမွဳ ခႏၶာကိုယ္ၿဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မွဳမ်ားသည္ မုန္တိုင္းသဖြယ္
အေတာ္မတတ္နိဳင္ေအာင္မ်ားၿပားလာခဲ့ပါသည္။

အထူးသၿဖင့္ က်ားမ ေနကဟ္ရွာဒီထီမ္းၿမားမွဳ (offical marriage) မရွိပဲႏွင့္ (living together) ႏွစ္ဦးသေဘာ္တူ
အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္ၿခင္းဟူေသာ လူမွဳေရးစနစ္သည္ အလြန္ပင္ရည္ပန္းစားလွ်က္ရွိၿပီး လူအေပါင္းတို႕သည္ အဆိုပါ
ကီစၥအား တရားေတာ္အရလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအၿဖစ္ ေပၚေပၚထင္ထင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။အထူးသၿဖင့္အေနာက္နိဳင္ငံမ်ားတြင္ ေရပန္းစားေနေသာ
လူေနမွဳစနစ္တစ္ခုရွီလာသည္။၄င္းစနစ္မွာ ရိဳးရာဓေလ့ႏွင့္မတူ တစ္မူထူးၿခားစြာလီင္တူတို႕သည္ လင္ႏွင့္မယားအလားအတူေနထိုင္ၾကသည့္ လီင္တူဆက္ဆံမွုစနစ္ၿဖစ္သည္ ။

လဝါသတ္ (သို႕) လီင္တူဆက္ဆံမွဳ

Homosexuality


လဝါသတ္ဟုေခၚသည့္ လီင္တူဆက္ဆံၿခင္းသည္ တမန္ေတာ္လူးသ္သခင္လက္ထက္မွ စတင္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည့္ လူမွဳေဖါက္ၿပန္မွဳ တစ္ရပ္ၿဖစ္ၿပီး အစၥလမ္တရားေတာ္အရ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားၿမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။
က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္ စူရဟ္လူးသ္ အာယတ္ေတာ္ 77-80 တြင္ ေဖၚၿပထားသည္မွာတမန္ေတာ္လူးသ္၏ အမ်ိဳးသားတို႕သည္
ရဳပ္ရည္ေခ်ာ္ေမာ္လွပေသာ္ လူငယ္ခေလးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။တမန္ေတာ္လူးသ္သည္ သူတို႕အားထိုသို႕မၿပဳရန္တားၿမစ္ေတာ္ၿငားလည္း လက္မခံပဲ မိမိတို႕လုပ္ၿမဲအလုပ္ကို အားတက္တေရာ္ဆက္လုပ္ၾကေလသည္။

အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္တမန္ေတာ္လူးသ္ ထံ မိမိ၏ ဖရွသ္သာမ်ားကိုေခ်ာ္ေမာ္လွပေသာ္ လူငယ္ေလးမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေစလြတ္လိုက္သည္။၄င္းဖရစ္သာေလးမ်ားသည္ တမန္ေတာ္လူးသ္အား မိသားစုႏွင့္အတူေနရာမွထြက္ခြရန္ ဝဟီပို႕ကာ အေၾကာင္းၾကားသည္။ သို႕ေသာ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ လူးသ္သခင္၏ဇနီးကိုမူ
အၿပစ္ေပးခံရမည့္အေၾကာင္းကိုသတိေပးခဲ့သည္။သခင္၏ဇနီးသည္ လဝါသတ္ အလုပ္ကို သူမ၏အမ်ိဳးသားတို႕ အားအားေပးခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ထိုအမ်ိဳးသားတို႕သည္ လူငယ္အေယာင္ေဆာင္လာေသာ ဖရရွ္သာမ်ားအား ၄င္းတို႕ႏွင့္အတူလာေရာက္ရန္ အတင္းေတာင္းဆိုသည္။ ဤတြင္ဖရရွ္သာတို႕သည္ ထိုအမ်ိဳးသားတို႕၏ ဌါေနကို အထက္ေအာက္ေၿပာင္းၿပန္လွန္ၿပစ္လိုက္သည္ ။ဤသည္မွာလူးသ္သခင္၏ အမ်ိဳးသားတို႕၏ က်မ္းညမတ္ကုရ္အန္လာ
အေၾကာင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ လူးသ္သခင္လက္ထက္ ၾကီးမားေသာ ၿပစ္ဒဏ္ခံရသည့္တိုင္ လူ႕ၿပည္တြင္ လိင္တူဆက္ဆံမွဳမ်ားသည္ ပေပ်ာက္သြားသည္မရွိပဲ ဆက္ကာက်ဴးလြန္ေနသည္ကို ေတြ႕နိဳင္ၾကေပသည္။လူးသ္သခင္ေနာက္ပိုင္းလိင္တူဆက္ဆံမွဳမ်ား

Homosexual cases after prophat Luthတမန္ေတာ္လူးသ္သခင္၏ လက္ထက္ေနာက္ပိုင္း ဟဇရတ္အီစာသခင္၏ ေခတ္မတိုင္မွီ အမ်ိဳးသားတို႕သည္ ၄င္းအလုပ္ကိုၿပန္လည္ၿပဳလုပ္ ၿပဳလုပ္လာၾကသည္ ။ေရာ္မေခတ္ ေခာ္မေခတ္ တို႕တြင္လည္း လဝါသတ္အလုပ္သည္ အလြန္ပင္ေခတ္စားခဲ့သည္။ အရစ္တိုတယ္ ဂ်ဴလီးယက္ဆီဇၾ ကဲ့သို႕ေသာ ေရာ္မစစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ပင္ ၄င္းအလုပ္ကို အလြန္ပင္ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟု ေရးထားေသာ္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္းေတြ႕ရသည္။

ေအဒီ 13 ရာစုတြင္မူ တစ္မူထူးၿခားစြာ ၿပင္သစ္နိဳင္ငံေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ လိင္တူဆက္ဆံမွဳအား မႏွစ္သက္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 13 ရာစုႏွစ္က ၿပင္သစ္နိဳင္ငံတြင္လိင္တူဆက္ဆံမွဳလုပ္ငန္းသည္ အလြန္ပင္ ေရပန္းစားလာၿပီး တိုင္းၿပည္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားပင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ ေအဒီ 1313 ခုႏွစ္တြင္ၿပင္သစ္ပါလီမန္တြင္၄င္းလိင္တူဆက္ဆံသည့္ အလုပ္လုပ္သူကို လက္ေတြ႕ဖမ္းဆီးမိပါက ေသဒဏ္အမိန္႕ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ၿပင္သစ္နိဳင္ငံတြင္ 14 ရာစုႏွင့္ 18 ရာစုတြင္၄င္းအလုပ္သည္ ၿပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာသည္။

ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ဂ်ာမဏီနိဳင္ငံတြင္လည္း ၄င္းအလုပ္သည္ ေရပန္းစားခဲ့ပါသည္။ဒုတ္ယကမၻာစစ္မတိုင္မွီ ဂ်ာမဏီနိဳင္ငံတြင္ ေဒါက္တာ မာဂ္နိဳးရွ္ဟာရွ္ဖီးလီဒ္ဟူေသာ နိဳင္င့ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရွိခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ဂ်ာမဏီနိဳင္ငံပါလီမန္တြင္ လိင္တူဆက္ဆ့ၿခင္းကို တရားဝင္ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း တရားဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္ရရန္
(၆)ႏွစ္ၾကာၾကိဳးစားၿပီးအဆံုးတြင္ေအာင္ၿမင္မွဳရခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕၏ဥပေဒတြင္ လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းသည္တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွီေၾကာင္း သိုကေသာ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာ္တူညီမွဳရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တဖက္လူသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာလူၿဖစ္ပါက ထိုသူ၏အုပ္ထိန္းသူက အဆံုးအၿဖတ္ေပးနိဳင္သည္ဟု ေဖၚၿပထားသည္။

ယေန႕သိပၸံေခတ္တြင္လည္း လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား၏ နိဂံုးကိုေကာင္းစြာသိရွိေနၾကာသည့္တိုင္ အေမရီကတိုက္ နိဳင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာ္ပနိဳင္င့မ်ားတြင္လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီးၿဖစ္ပါသည္ ။ အေရွ႕အာရွနိဳင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွနိဳင္ငံမ်ားၿဖစ္သည့္ ထိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ အီရန္ ပါကစၥတန္ အာဖဂန္နစၥတန္ အိႏၵိယနိဳင္င့မ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ္ၿမိဳ႕ၾကိးမ်ားတြင္
လညိး ၄င္းလုပ္ငန္းအားတရားဝင္အလား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕နိဳင္ပါသည္။ အထုးသၿဖင့္ လိင္တူဆက္ဆံမွဳလုပ္ငန္းသည္ ပညာတတ္ လူတန္းစားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား ေကာ္လိပ္မ်ား တကၠသိုလ္မ်ားတြင္အလြန္ေရပန္းစားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအၿဖစ္ေတြ႕ရပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္လိင္တူဆက္ဆံမွဳမ်ား

Homosexuality exists in every era


အစၥလမ့္ဥပေဒတြင္ လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းကို လံုးဝဆန္႕က်င္သည္။ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားကို အလြန္ပင္စိတ္ဆိုးေတာ္မူသၿဖင့္ မိမိ၏ဖရိရွ္သာမ်ားကို ေစလြတ္ၿပီး လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို
ေၿမလွန္ၿပစ္သည္အထိ အၿပစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

တမန္ေတာ္သခင္လက္ထက္တြင္လည္း ထိုသို႕ၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ၾကီးေလးေသာ္အၿပစ္မ်ားကိုေပးေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ လိင္တူဆက္ဆံမွဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တမန္-ေတာ္သခင္၏မွတ္ခ်က္
တစ္ခုမွာ (မိမိ၏အမ်ိဳးသားမ်ားအတြင္း ၾကီးမားေသာအၿပစ္မ်ားအေၾကာင္းကိုေၿပာရရင္ တမန္ေတာ္လူးသ္ သခင္၏ အမ်ိဳးသားမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္တူဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္ ပင္ၿဖစ္ပါသည္)။

ဟဇရတ္ ခါလီးဒ္ ေအဗ္ေနဝလီးဒ္ သခင္သည္စစ္သူၾကီးအၿဖစ္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မိမိစစ္တပ္အတြင္း စစ္သားတစ္ဦးသည္ လိင္တူဆက္ဆံေနေၾကာင္းသတင္းရေလသည္။ သခင္သည္ ယင္းစစ္သားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႕အၿပစ္ေပးရမည္ကို မဆံုးၿဖတ္နိဳင္ၿဖစ္ေနစဥ္ သမၼတၾကီး ဟဇရတ္ အိုမဲရ္ သခင္ထံ
စာေရးအေၾကာင္းၾကားၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတာင္းေလသည္။

ဟဇရတ္ အိုမဲရ္သခင္လည္း ၄င္းကိစၥကို မိမိ၏ အတိုင္ပင္ခံ အရာရွီမ်ားပါဝင္သည့္အစည္းအေဝးတြင္အမ်ိဳးစံုေသာ အၾကံညဏ္ေပးၾကေလသည္။ ၄င္းတို႕အထဲတြင္ ဟဇရတ္အလီသခင္ တင္ၿပေသာအၾကံမွာ လိင္တူဆက္ဆံေသာသူအား
မီးရွီဳ႕ ၍သတ္ၿပီး အၿပစ္ေပးရန္ၿဖစ္ေလသည္။ ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္သည္ ဟဇရတ္အလီသခင္ ေပးေသာအၾကံကို လကိခံ
ၿပီး ဟဇရတ္ခါလီးဒ္ပင္ဝလီးဒ္ သခင္အား မိမိ၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ၿပန္ၾကားလိုက္ေလသည္။

ခါလီးဒ္သခင္သည္ ယင္းလိင္တူဆက္ဆံသူအားမီးရွီဳ႕သတ္လိုက္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္အစၥလမ္သည္ လိင္
တူဆက္ဆံမွဳကိုအလြန္ပင္ စက္ဆုပ္ရြံရွာေလသည္။ တမန္ေတာိသခင္သည္ ထိုအလုပ္တြင္ နစ္မြန္းေနသူမ်ားကို လာအ္နသ္
ေပးသည္။ ထိုသို႕ၾကမ္းတမ္းစြာ အၿပစ္ေပးရၿခင္းကို အတြင္းသေဘာ္နားမလည္ေသာ ေခတ္ပညာတတ္လူတန္းစားတို႕သည္ ရွဳပ္ခ်ၾကမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ သိုကေသာ္ယေန႕ေခတ္ သါမယတြင္မူထိုသို႕ၾကမ္းတမ္းစြာအၿပစ္ေပးရၿခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို မိမိတို႕ေကာင္းေကာင္းသိလာ သိလာၾကၿပီးၿဖစ္သည့္အတြက္ ထိုသို႕ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း တားၿမစ္သည္ပင္ မလံုေလာက္ေသးဟု ယူဆနိဳင္မည္မဟုတ္ေပေလာ။ လူသားဒုကၡေရာက္လာၿပီးဆိုလွ်င္ ကာကြယ္မွဳၿပဳၾကရမည္မွာလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပင္ ၿဖစ္
ပါသည္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းကိုရွာၿခင္းသည္ အေကာင္းၿမင္တတ္သူ (Optimists) တို႕၏
သဘာဝပင္ၿဖစ္ပါသည္။


လိင္တူဆက္ဆံမွဳကာကြယ္နည္း

How to prevent homosexuality


၄င္းလိင္တူဆက္ဆံသည့္အမွဳကို မည္သို႕ကာကြယ္ရမည္နည္း။ အစၥလမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႕အားအၾကံညဏ္ေပးရာတြင္ မိမိတို႕သည္ေခ်ာေမာ္လွပေသာ ေယာက္က်ားငယ္ေလးမ်ားအား ေရွာင္ရွားရမည္ၿဖစ္သည္။ အထူးသၿဖင့္ ေငြေၾကးဥစၥာဓနခ်မ္းသာေသာ သူမ်ား၏ သားေယာက္က်ား ကေလးမ်ား
အားအေပါင္းအသင္းၿပဳလုပ္ၿခင္းမွေရွာင္ရွားသင့္သည္။ သူတို႕၏အထိအေတြ႕ သူတို႕၏အဝတ္အစားသူတို႕ႏွင့္လက္ပြန္း
သတီးေနထိုင္ၿခင္းသည္ ေယာက္က်ားတို႕အား မိန္းမမ်ားထက္ စြဲေစာင္ေစနိဳင္သည္ဟု ဟာေဖဇ္ ေအဗ္ေနဟဂ်ရ္ သခင္
က သတိေပးထားပါသည္။

ဟဇရတ္ဆိုဖီယန္သခင္သည္ တေန႕ေရေႏြးခ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳးေနစဥ္လူငယ္တစ္ဦး ဝင္ေရာက္လာေလသည္။ ထိုအခါသခင္သည္မိမိ၏တပည့္မ်ားအား မိန္႕သည္မွာ ၄င္းေယာက္က်ားေလးကိုေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းမွေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ။တပည့္မ်ားကအဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ယင္းတို႕မိန္႕ရ
သနည္းဟု ေမးၿမန္းေတာ္မူရာ သခင္ကအိုသပည့္တို႕ မိမိသည္မိန္းမတစ္ဦးတြင္ ရွီဳင္တြန္တစ္ဦးသာ ၿမင္ေတြ႕ရသည္။
သို႕ေသာေယာက္က်ားေလးႏွင့္အတူ ရွီဳင္တြန္ 10 ဦးထက္မနည္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေအမန္အဟ္မဒ္သခင္ကိုတိုင္ေရးေသာ္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ သခင့္ထံလူတစ္ဦးသည္ ေယာက္က်ားေလးတစ္ဦးႏွင့္အတူ
လာေရာက္ေလသည္။ သခင္သည္ထိုသူအား ၄င္းေယာက္က်ားေလးသည္မည္သူနည္းဟုေမးၿမန္းေတာ္မူရာ ထိုသူက
မိမိ၏တူေတာ္ေမာင္ၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာေလသည္။ ထိုအခါသခင္က ထိုလူအား အသင္သည္ ေနာက္တစ္ခါမိမိထံလာလွ်င္
တူေတာ္ေမာင္ကိုေခၚမလာရန္ႏွင့္ ၄င္းအား မိမိႏွင့္အတဴ ေနာင္မည္သည့္ေနရာကိုမွ ေခၚမေဆာင္သြားရန္မွာၾကားေလသည္။အေၾကာင္းမွာ အသင့္ကိုလူအမ်ားက ခေလးငယ္ႏွင့္မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ေဝဖန္မည္ၿဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ အထက္ေဖၚၿပပါအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္မိမိတို႕၏ ဆရာ့ဆရာသခင္ၾကီးမ်ား၏ လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းကို ပထမအဆင့္မွစ၍ မည္သို႕ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္းကို မိမိတို႕အားသတိေပးေန ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။

ဆရာသခင္ၾကီး အဘူလ္ကာဆင္ ၏မိန္႕ၾကားခ်က္ သည္ မုတ္ဆိတ္မထြက္ေသးေသာ ေယာက္က်ားေလးမ်ားအားၾကည့္ၿခင္း
သည္ မိန္းမမ်ားအားၾကည့္သကဲ့သို႕ ဟရမ္ၿဖစ္သည္။ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ဆရာသခင္ၾကီး အဗ္ေန ကသီးရ္ ၏မိန္႕ဆိုခ်က္မွာ ၄င္းေယာက္က်ားေလးကို တက္မက္ေသာအၾကည့္ၿဖင့္ ၾကည့္လွ်င္မူ ၄င္းအၾကည့္သည္ဟရမ္ၿဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္(ဆြ)၏အမန္႕တစ္ခုလာရွိသည္မွာ ေယာက္က်ားတစ္ဦးသည္ ေဆာင္တစ္ခုအတြင္းမအိပ္ရဟုဆိုသည္။
ယေန႕ေယာက္က်ားေလးႏွစ္ဦး ေက်ာင္းမ်ားေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားတြင္အခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ အတူေနၾကသည့္အၿဖစ္သည္လည္း ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။

မိမိတို႕၏သားသမီးမ်ား အသက္ (၇)ႏွစ္ဆိုလွ်င္နမဇ္ဖတ္ရန္တိုက္တြန္းသင့္ေပသည္။ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ၿပည့္လွ်င္မူ လက္ၿဖင့္ရိဳက္ကာ နမဇ္ဖတ္၇န္ဆံုးမရမည္ဟု တမန္ေတာ္ကဆံုးမရမညိဟုတမန္ေတာ္ကဆံုးမထားသည္။
၄င္းအၿပင္သားသမီးတို႕အား လိင္တူဆက္ဆံၾကညခင္းအေၾကာင္းကို ပညာေပးတင္ၿပထားသင့္ ေပသည္။
ဟာေဖဇ္ အီဗ္ေနဟဂ်ရ္သခင္ မိန္႕သည္မွာ ေယာက္က်ားအၿခင္းၿခင္း ခ်က္ေအာက္မွဒူးေအာက္အထိ မကိုင္တြယ္ရဟူ၍
ၿဖစ္ပါသည္။ကာကြယ္ၿခင္းသည္ကုသၿခင္းထက္ေကာင္း


Precaution is better than cure


ေဖၚၿပပါ အစၥလမ္သာသနာ၏ လိင္တူဆက္ဆံမွဳႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဆံုးအမမ်ားသည္ ကုသၿခင္းထက္ ကာကြယ္သည့္သေဘာ
ကို မ်ားစြာအေရးေပးသည္ကို ေတြ႕ရမည္ၿဖစ္သည္။ စင္စစ္ကာကြယ္ၿခင္းသည္ ကုသၿခင္းထက္ ပို၍ေကာင္းသည္ဟုသူ
တို႕ဆိုထားသည္မဟုတ္ပါလား။

(Precaution is better than cure ) ယခုမူ အေနာက္တိုင္းနိဳင္ငံမ်ားတြင္ ကာကြယ္ၿခင္းထက္ ေရာ္ဂါၿပီးမွကုသသည့္အေၿခအေနကို ညႊန္ၿပေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ဥပမာအားၿဖင့္ အေနာက္တိုင္းနိဳင္ငံမ်ားတြင္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား၏ အတူေနထိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း
၄င္းနိဳင္ငံမ်ားရွိ ေရအီမ္မ်ား ကလပ္မ်ား ပါတီမ်ားတြင္ လိင္တူဆက္ဆံသည့္အခါ အကာအကြယ္ယူနိဳင္ရန္အတြက္ ေဆးမ်ား
ကြန္ဒံုးမ်ားကိုေပးထားပါသည္။

သို႕ေသာ္လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ကာမေဇာ္မ်ားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းကာကြယ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကြန္ဒံုးမ်ားကို
သတိလည္းမရနိဳင္ေတာ့္ပဲ အလြတ္ဆက္ဆံၾကသည္ကမ်ားေပသည့္အတြက္ ကလပ္မ်ား ကခန္းမ်ားတြင္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး အတြက္ အသံုးၿပဳသည့္ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ေလွ်ာ့္သြားၾကသည္လည္း မရွိၿဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသၿဖင့္ေဆးဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရေပသည္။ အဆံုဝယ္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား ၄င္းတို႕ႏွင့္တဖန္ဆက္ဆံ သူတို႕သည္ လူတိုင္းသိသည့္ ေအအိုင္ဒီအစ္ ေရာ္ဂါ၏သားေကာင္မ်ား ၿဖစ္လာၾကေတာ့္သည္။


ေအအိုင္ဒီအစ္ေရာဂါ၏ဇစ္ၿမစ္

Root causes of AIDSအလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သခင္ တားၿမစ္ထားေသာ လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းမၿပဳရ ဥပေဒသည္ ယေန႕မွၿဖစ္လာေသာဥပေဒမဟုတ္
မွန္း မိမိတို႕ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါသည္။ တမန္ေတာ္လူးသ္သခင္ လက္ထက္မွပင္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ ဤမေကာာင္းမွဳသည္ ယေန႕မိမိတို႕၏ ေခတ္အထိ လူမွဳေရးေဖါက္ၿပန္မွု ေရစီးေၾကာင္းမ်ား စဥ္ဆက္မညပတ္ ဆက္တိုက္စီးဆင္းလွ်င္ ရွိေပသည္။

လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းႏွင့္ ေယာက္က်ားစိတ္ေပါက္ေနေသာ မိန္းမမ်ား မိန္းမစိတ္ေပါက္ေနေသာ္ေယာက္က်ားမ်ားအေပၚ
အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္အလြန္စိတ္ဆိုးေတာ္မူၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် လအ္နသ္ၿပဳေနသည္ဆိုသည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္လာအမိန္႕မ်ားကို လက္မခံေသာ္သူမ်ား၏နိဂံုးသည္ ကုရာနတၱိေဆးမရွိသည့္ေရာ္ဂါၿဖစ္ေသာ (AIDS- Acquired immune deficiency syndrone ) ေအအိုင္ဒီအစ္ (ကူးဆက္ၿခင္းၿဖင့္ ရရွိလာေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳ
ေရာဂါ လကၡဏာစု)ၿဖစ္သည္ကို ယေန႕မိမိတို႕ ေကာင္းစြာသိၿပီးၿဖစ္ေနသည္။
၄င္းေရာဂါသည္ အာဖရိကတိုက္ေတာနက္အတြင္းေနထိုင္က်က္စားၾကေသာ ေမ်ာက္မ်ားမွၿပန္႕ပြါးလာေသာ ေရာဂါ
ၿဖစ္သည္ဟုလည္းအဆိုရွိသည္။ အစၥလမ္ႏွင့္ေခတ္သစ္သိပၸံဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေဖၚၿပခ်က္တစ္ခုမွာ အာဖရိကန္လူမည္း
တစ္မ်ိဳးသည္ တိရိစၦန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံတတ္ၾကသည္။ ေအအိုင္ဒီအစ္ေရာဂါသည္၄င္းလူမည္းတို႕ ေမ်ာကိမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွကူးဆက္ေကာင္းကူးဆက္ခဲ့ၾကမည္။ ၄င္းလူမည္းမ်ားမွသည္ တေၿဖးေၿဖးအာဖရီကတိုက္ၿမိဳ႕မ်ား
သို႕ၿပန္႔ပြါးလာၿပီး ထိုမွတဆင့္ တေၿဖးေၿဖးကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးသို႕ ၿပန္႕ပြါးလားၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားၾကပါသည္။
အဆံုးဝယ္ လီင္တူဆက္ဆံသူမ်ား ၄င္းတို႕ႏွင့္တဖန္ဆက္ဆံသူတို႕သည္ လူတိုင္းသိသည့္ ေအအိုင္ဒီအစ္ေရာဂါ၏သားေကာင္မ်ားၿဖစ္လာၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ ဤသည္တို႕မွာ လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းကို တရားဝင္ဆက္ခ့နိဳင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသူတို႕ သြားရာလမ္းပင္တည္း။။


ေအအိုင္ဒီအစ္ ေရာဂါ၏လကၡဏာမ်ား

Syn drone of AIDS


ေအအိုင္ဒီအစ္ေရာဂါရလာေသာသူမ်ားသည္ အစဥ္ေခါင္းကိုက္ေနတတ္သည္ ။ အၿမင္စြမ္းအား ဦးေႏွာက္ညဏ္စြမ္းအား
အလြန္နည္းသြားတတ္သည္။ ေရာ္ဂါရွင္၏ကာမစြမ္းအားသည္ လံုးဝကုန္ခန္းသြားတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာစြမ္းအားလံုးဝ
ကုန္ခမ္းသေလာက္ၿဖစ္တတ္ၿပီး ေလၿဖတ္ထားသည့္ႏွယ္ အားအင္ကုန္ခမ္းေနတတ္သည္။


အခ်ိဳ႕ေသာေရာ္ဂါသည္တို႕တြင္ ၄င္းတို႕၏လိင္အဂၤါမ်ားသည္ အနာမ်ားၿဖင့္ ၿပည့္ႏွက္ေနသၿဖင့္ ၿဖတ္ၿပစ္ရသည္အထိၿဖစ္တတ္သည္။ အစာေခ်စြမ္းအားကုန္ခမ္းသြားတတ္ၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္သည့္ အေၿခအေန(သို႕) ဝမ္းအစဥ္
ပ်က္ေနတတ္သည့္ အေၿခအေနၿဖစ္ေနတတ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ေသြးအသစ္ၿဖစ္ထြန္းမွဳမရွိေတာ့္ေပ။အံုုးေႏွာက္စြမ္းအား
ေလွ်ာ့္နည္းမွဳ၏အတိုင္းအတာတြင္ လူနာသည္မိမိသားမယားကိုပင္မသိနိဳင္ေတာ့္ေပ။ေအအိုင္ဒီအစ္ေရာဂါသည္ အထူးသၿဖင့္ ေရာဂါရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွ၄င္း ေရာဂါပိုးပါေသာေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေသြးကို အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္၄င္း ေရာဂါၿပန္႕ပြါးနိဳင္သည္။


လိင္တူဆက္ဆံမွဳတရားဝင္ၿဖစ္လာၿခင္း

Legalization of homosexualityထိုမွ်ေၾကာင္စရာေကာင္းေသာ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ လအ္နသ္ေပး အၿပစ္ဒဏ္ခတ္ၿခင္းကို ယေန႕လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယေန႕တိုင္သေဘာ္မေပါက္နိဳင္ၾကဆဲၿဖစ္ေနသည္။
၄င္းထက္ဆိုးသည္မွာ ၄င္းလိင္တူဆက္ဆံၿခင္းကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ နိဳင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တရားဝင္ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည့္
ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအၿဖစ္ၿမင္ေနၾကေပသည္။

အထူးသၿဖင့္အေမရိကန္နိဳင္ငံႏွင့္ ဥေရာပနိဳင္င့မ်ားတြင္ လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းကို လိုလားေသာ သူတို႕သည္ ၾကီးမားေသာ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ား (Social organiza-tion) မ်ားအၿဖစ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ပါလီမန္တြင္၄င္းတို႕အတြက္
တရားဝင္၇ပ္တည္နိဳင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုနိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေညခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္ ထည့္သြင္းေပးနိဳင္ေရးအတြက္ ( Gays and lesbians) မိန္းမလွ်ာ မ်ားႏွင့္ ေယာက္ကလွ်ာတို႕၏စုေပါင္း ဆႏၵၿပပြဲၾကီးမ်ား
မၾကာခဏက်င္းပၿပီး အစိုးရထံမွ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးခင္ကာလအတြင္းမွာပင္ ၿဗိတိန္ပါလီ
မန္ သည္လက္ခုပ္သံမ်ားေသာေသာညံေနသည့္ၾကားမွ မိန္းမလွ်ာတို႕၏အခြင့္အေရးကိုတရားဝင္အတည္ၿပဳေပးခဲ့သည္။
လိင္တူဆက္ဆံၿခင္းဟူေသာ္ ဟ၇မ္လုပ္ငန္းသည္ ယေန႕ကမၻာတြင္အလြန္ေရပန္းစားလာသည့္ နည္းတူတစ္ၿခားေသာစက္စုတ္ရႊံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ ဟရမ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းရွိပါသည္။၄င္းလုပ္ငန္းသည္ ေဇနာ
ကာေမသုမိစၦာ က်ဴးလြန္ၿခင္းၿဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ရရွိလာၾကေသာကိုယ္ဝန္ကို မလြယ္ခ်င္ၾကသၿဖင့္ တရားမဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္
ခ်သည့္ လုပ္ငန္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။။။


ကိုယ္ဝန္မလြယ္ခ်င္ၿပီး

Pregnancy is not desiredလိင္တူဆက္ဆံၾကသည့္နည္းအတိုင္းပင္ အၿခားေသာၿပစ္မွဳတစ္ခုသည္ ယေန႕ကမၻာေပၚ၌ မ်ားစြာေသာအမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေနကယ္ ရွၾဒီၿပဳလုပ္ၿခင္းမရွိပဲ တရားမဝင္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾကသည္။
ေမာင္ႏွမ အရင္းအခ်ာ အခ်င္းခ်င္း သံဝါသမွဳၿပဳၾကၿပီး ၊ သားႏွင့္အမိတို႕ သံဝါသမွဳၿပဳေနၾကၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိလာေသာအခါ
တရားဝင္လက္ထပ္ထားၿခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ကိုလြယ္ရန္အခက္ၾကံဳရသည္။ အခ်ိဳ႕နိဳင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ကို တားၿမစ္သည့္ဥပေဒထုတ္ၿပန္ထားသၿဖင့္ သူတို႕သည္တိတ္တဆိတ္ တရားမယင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ၾကသည္။

မ်းေသာအားၿဖင့္ အသက္ေဘးၾကံဳေလ့ရွိသၿဖင့္ သူတို႕သည္ေဆးရံဳမ်ားတြင္ တရားဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်နိဳင္ရန္လိုလားၾကသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရမင္း မ်ားထံတြင္တရားဝင္အသိအမွတ္ၿပဳ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။စင္စစ္အလာအသွ်င္ၿမတ္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္သခင္၏ ၿသဝါဒေတာ္မ်ားအရ ကိုယ္ဝန္ရရွိလာၿပီးေနာက္ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္မရွိသည္တို႕ကို မသိၾကေပ..တမန္ေတာ္သခင္သည္မိမိတို႕အား သားသမီးမ်ားစြာ
ေမြးေစခ်င္သည္။တမန္ေတာ္သခင္သည္မိမိတို႕၏သားသမီးမ်ားၿဖင့္ ေကယာမသ္ေန႕တြင္အားလံုးေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သူတို႕၏အမ်ိဳးသားမ်ားအလည္တြင္ မိမိ၏မ်ားၿပားေသာအြန္မသ္ေနာက္လိုက္ရွိၿခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူမည္ၿဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္တမန္ေတာ့္စကားကိုဆန္႕က်င္လွ်က္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည့္လုပ္ရပ္အတြက္ ဆိုးရြားေသာ္နိဂံုးရွိသည္ကိုေမ့ေနၾကေပသည္။


မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿခင္းသည္ မဆိုသာေပ။ကိုဝန္ရရွိကာမွေဆးပညာရွဳေထာင့္မွ
ကိုယ္ဝန္သည္မိခင္၏အသက္အႏၱရယ္ ၿဖစ္ေစနိဳင္မွဳရွိခဲ့၍ကိုယ္ဝန္ၿဖ်က္ရလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေပ။သိုကေသာ္လည္းမေကၽြးနိဳင္မည္ကိုေၾကာက္သည့္အတြက္
ေၾကာင့္လည္းေကာင္းလက္သည္မေပၚခေလးေမြးရမည္ကို ရွက္ေၾကာက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္းစသည့္ဆင္ၿခင္မွဳတရားကင္းမဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုအေၿခခံကာ အေၾကာင္းမဲ့ဖ်က္ခ်လွ်င္မူ အလြန္ပင္ခက္ခဲေသာ္ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ရသည့္ရလဒ္သည္ မိမိတို႕ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ ေရာက္လီမ့္မည္ၿဖစ္သည္ကို မေမ့သင့္ေပ။

စင္စစ္တြင္ (Sin)ဟုေခးေသာ ဘာသာတရားေတာ္ဆိုင္ရာ ၿပစ္မွဳတစ္ခု (ေဇနာကာမက်ဴးလြန္သည့္အမွဳ)ကိုက်ဴးလြန္မိေသာ လူသားသည္ (Crime) ဟုေခၚေသာ ရာဇဝတ္ ၿပစ္မွုတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ရန္မေၾကာက္ေတာ့္ေပ။ ထိုလူသားတြင္အညပစ္ကိုက်ဴးလြန္ရန္အတြက္ အင္အားၿပည့္လာေလသည္။
သို႕ၿဖစ္ပါ၍ အဆိုပါအၿပစ္ထိုက္သာ အမွဳမ်ား ရာဇဝတ္ၿပစ္မွုထိုက္ေသာ အမွုမ်ားအားလံုးအတြက္ စနစ္တက်ကာကြယ္နိဳင္မည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီးကို လူသားေတြသတိထားမိၾကေခ်ၿပီး........

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ