Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈ တစ္ခု (ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍)

ေဟရွမ္း(S-4) 53 days ago
ActivityRank: 6
မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး အေနျဖင္႕ မိမိဘ၀ ေဆာက္တည္ရာတြင္ က႑တုိင္းအတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွရီအသ္ တရားေတာ္က ၿပီးျပည္႕စံုစြာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - လူမႈေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ စာရိတၱ၊
၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ေျပာဆုိေနထုိင္မႈ၊ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈျခင္း စသည္႕
က႑မ်ားႏွင္႕ သက္ဆုိင္ေသာ အမိန္႕ပညတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစၥလာမ္႕ တရားေတာ္ျမတ္က
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္လွ်က္ ယေန႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အေလးမထား
လစ္လ်ဴရႈေနႀကသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး အေနျဖင္႕ ဤသို႕ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဓေလ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာ
ရုိးရာဓေလ႕ႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္မ်ားကို အတုခိုးျခင္း ၊ ပံုတူကူးခ် ျခင္း
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

ယခုအခါ မြတ္စ္လင္မ္အခ်ိဳ႕သည္ ခရစၥမတ္ႏွင္႕
ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ယင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနေႀကာင္း
၀မ္းနည္းစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ္႕ေႀကာင္႕ ဆုိေသာ္ အစၥလာမ္တုိ႕အား
အျခားသူတုိ႕၏ ရုိးရာဓေလ႕အရျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရး အရျဖစ္ေစ က်င္းပေသာ အခမ္းအနား
မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းမွ အထူးတလည္ တားျမစ္ထားေသာေႀကာင္႔ ျဖစ္သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ - - - - -
"ထုိမွ တစ္ပါး အသင္တုိ႕သည္ (မိမိတို႕ကုိယ္ကုိမိမိတုိ႕ပင္) ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ႀကကုန္ေသာ သူတို႕အေပၚ၀ယ္ ယံုႀကည္စိတ္ခ်
အားထားျခငး္မျပဳႀကကုန္လင္႕့၊

သုိ႕(ယံုႀကည္စိတ္ခ်အားထားႀက)ပါလွ်င္ အသင္တို႕တြင္ ငရဲမီး (ေဘး)သည္
ထိေရာက္ေပမည္။ထုိ႕ျပင္ အလႅာဟ္႕အရွင္ျမတ္မွ အပ သင္တို႕ အဖို႕ မိတ္ေဆြမြန္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ရွိႀကလိမ္႕မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေနာက္ အသင္တို႕သည္ ကူညီ
မႈိင္းမ ျခင္းကို လည္း ခံႀကရမည္ မဟုတ္ေပတကား" (စူရာဟ္ဟူးဒ္ - 113)

` က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသူတို႕အား မွီခိုအားထားျခင္းမျပဳရ`

အထက္တြင္ စည္းကမ္းမက်ဴးလြန္ရန္ တားျမစ္ထားေတာ္မူ၏။ ယခုအာယသ္ေတာ္တြင္
စည္းကမ္းက်ဴးလြန္လ်က္ရွိသူမ်ားဘက္သုိ႕ အနည္းငယ္ စုိးစဥ္းမွ်
မယိမ္းယုိင္မိႀကရန္ တားျမစ္ထားေတာ္မူသည္။ ယင္းစည္းကမ္း
က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ သူမ်ားႏွင္႕ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံမႈ
၄င္းတို႕အား အရုိအေသေပးမႈ၊ ခ်ီးမြန္းမႈ၊
၄င္းတုိ႕ႏွင္႕ေနထုိင္၀တ္စားဆင္ရာတြင္ ဆင္တူမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
စသည္႕ကိစၥအားလံုးတို႕တြင္ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ေရွာင္ႀကဥ္ႀကရမည္။
သို႕မဟုတ္ပါလွ်င္ငရဲမီးသည္ အသင္တုိ႕ထံ သို႕ ကူးစက္လာေပမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္
အသင္တုိ႕အဖို႕ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ တစ္ပါး ကူညီ ရုိင္းပင္းမည္႕
အေဆြခင္ပြန္းဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္စံုတစ္ရာ အကူအညီ
လည္း အလ်င္း ရရွိႀကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕အတြက္ ေႀကာင္႕ ယင္းက်ဴးေက်ာ္
လ်က္ရွိႀကသူမ်ားဘက္သုိ႕ အလ်င္း မယိမ္းယိုင္ႀကရ။
၄င္းတို႕အားမွီခိုအားထားျခင္း အလ်င္းမျပဳႀကရ။ (က်မး္ျမတ္ ကုရ္အာန္
ဘာသာျပန္က်မ္း ၊ စာ -1286၊ စူရာဟ္ဟူးဒ္ က႑၊ အာယသ္ 113)

အို ညီေနာင္မြတ္စလင္မ္အသင္သည္မိမိကုိယ္ကုိကာဖရ္မ်ားႏွင္႕အတူျပန္လည္ ထေစရက္သလား

ထုိ႕အတူ ဟဒီးစ္ေတာ္ျမတ္မ်ားတြင္လည္း အျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာ ဓေလ႕
ထံုးတမ္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တုိ႕အား အတုခိုးျခငး္၊ ပံုတူခုိးျခင္း ကို
ဟရာမ္ (ျပဳပုိင္ခြင္႕ မရွိေသာ လုပ္ရပ္) ျဖစ္ေႀကာင္းလာရွိပါသည္။
ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္ ----- အစ္ဗ္ႏို႕အုမရ္(ရေသြ႕) သခင္က
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အမိန္႕ေတာ္ကုိ ဤသို႕ ဆင္႕ျပန္ေတာ္မူပါသည္။ မည္သူမဆုိ
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အတုကိုခိုးၿပီး (ယင္းတို႕လုပ္ရပ္ကဲ႕သုိ႕လုပ္ေဆာင္လွ်င္) ထုိသူသည္ ေကယာမသ္ ကမာၻ႕ တရားခြင္ေန႕တြင္
မိမိ အတုခုိးခဲ႕ေသာလူမ်ိဳးတုိ႕ႏွင္႕ အတူ ျပန္လည္ရွင္ထရမည္
(အဗူဒါ၀ူးဒ္က်မး္ စာ 559)

ဤဟဒီးစ္ေတာ္ အရ အစၥလာမ္ သာသနာ လမ္းညႊန္မႈမွ အပ အျခားဘာသာ ၀င္မ်ားႏွင္႕
လူမ်ိဳးတုိ႕၏ လုပ္ရပ္ႏွင္႕ ဆင္တူေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ဟရာမ္ျဖစ္ေႀကာင္
ထင္ရွား၏။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္ ကို ဆင္႕ျပန္ေသာ ဆြဟာဗာႀကီး အစ္ဗ္ႏို႕အုမရ္(ရေသြ႕၀
ကမူ အထက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္သူကို ကာဖရ္ ျဖစ္ေႀကာင္း မိ္န႕ထားပါသည္။
(မြတ္စ္ဆလင္မ္ အမ်ားစု ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာ
တြင္ေနထုိင္ႏိုင္ပါလ်က္)မြတ္ရွရစ္က္ မ်ား၏ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ မ်ားတြင္
သြားေရာက္ပါ၀င္သူ/၄င္းတို႕၏ နည္းစနစ္ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို အတုခုိးၿပီး
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ ေကယာမသ္ေန႕ တြင္ ထုိသူမ်ားႏွင္႕ အတူျပန္လည္
ရွင္ျပန္ထရမည္။

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ဟုဆုိရာတြင္ ၄င္းတုိ႕၏ ဘာသာေရးအရျဖစ္ေစ၊
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားမ်ား၊ ဘုရားပြဲမ်ား၊
စတိတ္ရႈိး၊ သႀကၤန္၊ သီတင္းကၽြတ္ပြဲ၊ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ၊ တေပါင္းပြဲ
စသည္တို႕အျပင္ အခ်ိဳ႕မြတ္စ္စလင္မ္ မ်ား တည္ခင္းေသာမဂၤလာ ဧည္႕ ခံပြဲမ်ား၊
ေမြးေန႕ပြဲ၊ ကေလးကင္မြန္းတပ္ ထမင္း ဖိတ္ေကၽြးေမြးျခင္းစေသာ တရားေတာ္ႏွင္႕
ဆန္႕က်င္သည္႕ စုေ၀းမႈအခမ္းအနားမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည္။

==========================================================
မြဖ္သီ အဗ္ဒြလ္ရဟီးမ္း ႏွင့္ အျခားေသာ အာလင္မ္ပညာရွင္မ်ား(ျမစ္ငယ္ေက်ာငး္) မွ ထုတ္ေ၀ ေသာ စာေစာင္တစ္ခုမွ

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ