Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> အရွင္ၿမတ္၏အမ်က္ေတာ္စူးရွၿခင္း (CURSE OF ALLAH)

မိဘေကာင္းပီသေသာ္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏သားသမီးမ်ားအား လိမၼာေရးၿခားရွိေသာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းေလးမ်ားၿဖစ္ရန္ လိုလား၏။ မိမိသားသမီးမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမည္ကို မလိုလားသည္မွာအမွန္ပင္ၿဖစ္သည္။ သို႕ၿဖစ္၍မီးဘဟူသည္ သားသမီးတို႕အားေမြးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္မွုလက္ေအာက္ကမလြတ္ေသးသ၍ အစဥ္ဆံုးမၾကသည္။

အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္လည္း မိမိဖန္ဆင္းထားေသာ အဖန္ဆင္းခံတို႕အား အစဥ္ ေအာင္ၿမင္နိဳင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား စိတ္ခ်မ္းေၿမ႕ေစမည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ညႊန္ၿပသည္။ အဖန္ဆင္းခံတို႕သည္ ၄င္းနည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါ ေအးခ်မ္းသာယာမွုကိုခံစားရသည့္အၿပင္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ႏွစ္သက္
မွဳကိုလည္းရ၏ ။ သို႕ၿဖင့္သူတို႕သည္ ယခုဘဝတြင္လည္းေကာင္း ေနာင္တမလြန္ဘဝတြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ၿမင္သူမ်ား
ၿဖစ္ၾကသည္။

မိဘာဆရာသမားတို႕၏စကားကိုနားမေထာင္ေသာ သားသမီးတပည့္တို႕သည္ ရိဳက္ႏွက္ဆံုးမခံရသည္ ။အၿပစ္ က်ဴးလြန္ေသာ
တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕သည္ အက်ဥ္းခ်ၿခင္း ၾကီမ္ဒဏ္ခတ္ၿခင္းၿဖင့္အၿပစ္ေပးေလသည္။ သေဘာမွာ ၾကီးေသာ္သူတို႕သည္ ငယ္သူတို႕အား ဆံုးမစကားနားမေထာင္လွ်င္ နားေထာင္ရေအာင္ လီမၼာေရးၿခားရွိေအာင္ အၿပစ္ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ဤသည္တို႕ကား အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ထံုးစံေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္ ။ မိမိ၏ဆိုဆံုးမစကားကို နား
မေထာင္ၾကကုန္ေသာ အဖန္ဆင္းခံ တို႕အားအထိုက္အေလွ်ာက္ဆံုးမေတာ္ အေလ့အထရွိေၾကာင္း က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္တြင္
မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းလာရွိသည္။

၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအနက္ ယီမင္နိဳင္ငံ ဆာနာၿမိဳ႕ ၁၀ မိုင္အကြာရွိ ဒြါရ္ဘန္း ဌါေန၌ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၿခအေနတရပ္မွာ အသွ်င္ၿမတ္၏အမ်က္ေတာ္ စူးရွသက္ေရာက္မွဳ၏ လကၡဏာအၿဖစ္ယေန႕တိုင္... တည္ရွိေနေတာ္မူသည္ကို ယေနကေခတ္လူတို႕သင္ခန္းစာယူရန္ အလို႕ငါတင္ၿပလိုက္ရေပသည္။ ၄င္းအၿဖစ္အပ်က္ကို
က်မ္းၿမတ္ ကုရ္အန္၏ ၂၉ ပရာ စူရဟ္ ကလမ္တြင္ ေဖၚၿပပါရွိပါသည္။

အာယတ္ေတာ္မ်ား (၁၇မွ၃၃) အထိသေဘာ္အက်ဥ္းမွာ


အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္အားခ်စ္ခင္ရိဳေသေသာ သူတစ္ဦးသည္ အလြန္က်ယ္ၿပန္႕ေသာ ၿခံေၿမတစ္ခုဝယ္အမ်ိဳးစံုေသာသစ္သီးသစ္ႏွံတို႕ကိုစိုက္ပ်ိဳး၏။ သူ၏ထံုးစံတစ္ခုသည္ သီးႏွံထြက္ေသာအခ်ိန္၌ၿခံေၿမ၏ ဦးဆံုးထြက္ေသာ သီးႏွံမ်ားကိုမရွိဆင္းရဲသား ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေဝၿခမ္းေပးေလ့ရွိသည္။ တနည္းအားၿဖင့္မိမိ ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မရွိဆင္းရဲသားတို႕အတြက္ သတ္မွတ္ပါသည္။ သူဆင္းရဲတို႕သည္ႏွစ္စဥ္ ယင္းဥယဥ္ၿခံမွ အက်ိဳးထူးခံစားရသည္။ ေကာင္းၿမတ္ေတာ္ဒါနၿဖစ္သည့္အတြက္ၿခံေၿမသည္ ထို
သူေကာင္း၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အစဥ္ၿဖစ္ထြန္း၏။

ထိုသူေတာ္ေကာင္းကြယ္လြန္ေလေသာ္ က်န္ရွိေသာသားသမီးမ်ားသည္ အသိညဏ္ေခါင္းပါးၾက၏။ ေစနဲတြန္႕တိုၾကသည္။
သူတို႕ေၿပာသည္မွာ ..မိမိတို႕၏ဖခင္သည္အလြနအသိညဏ္ေခါင္းပါးသူၿဖစ္၏။ မိမိလည္ေၿမ၏မ်ားစြာေသာသီးႏွံမ်ားကို သူ
ဆင္းရဲသားတို႕အတြက္အခ်ည္းအႏွီးစြန္႕လြတ္၏။မ်ားစြာေသာဆံုးရွံဳၚမွဳကိုၿဖစ္ေပၚေစ၏။ မိမိတို႕လက္ဝယ္ေရာက္ေသာအခါ
ဤလည္ေၿမႏွင့္သီးႏွံမ်ားကို အလကားမေပးနိဳင္ဟုဆိုၾကသည္။

သို႕ၿဖင့္သူတို႕သည္ သီးႏွံမ်ားရိတ္သီမ္းမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေလေသာ္သူဆင္းရဲတို႕အားၿခံအနားမကပ္နိဳင္ေအာင္စီစဥ္ၾကေလသည္။ သီးႏွံရိပ္သီမ္းမည့္ညတြင္ ေကာင္းစြာအိပ္ဆက္ၿပီး ေနာက္ေန႕မနက္ၿခံသို႕သြားကာ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားကိုမိမိတို႕သာ
ရယူမည္ဟုၾကံစည္ၾကေလသည္။ သို႕ေသာ္နံနက္လင္းေသာအခါ မိမိတို႕ၿခံသို႕သြားေသာအခါ ၿခံေၿမတစ္ခုလံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ သီးႏွံမ်ားအားလံုးေလာင္ကၽြမ္းေနၿပီးၿဖစ္၏။အသွ်င္ၿမတ္သည္သူဆင္းရဲတို႕၏
အခြင့္အေရးကိုအလြန္ၿမတ္နိဳးေၾကာင္း သိၾကေလကုန္။

အထက္ပါအၿဖစ္အပ်က္သည္ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္တြင္ အမွန္တကယ္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚၿပခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ၌မည္သည့္ေနရာတြင္ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚၿပထားၿခင္းမရွိပါ။အခ်ိဳ႕ေသာ မုဖစ္စီရီၚန္း (က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္အက်ယ္
ၿပန္ေသာ ပညာရွင္ )တို႕သည္ ၄င္းအၿဖစ္အပ်က္အား အာဖရိကတိုက္၏ အခ်ိဳကေဒသတြင္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္ဟုမရွင္းမလင္းေရးသားခဲ့ၾကေပသည္။သိုကေသာ္ပညာရွင္ၾကီးအီဗ္ေနကသီးရ္းကမူ
မိမိ၏သဖ္စီးရ္က်မ္းတြင္ အထက္ေဖၚၿပပါအၿဖစ္အပ်က္သည္ ယီမင္နိဳင္ငံတြင္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။
ဟဖီးဇ္အီဗ္ေန ကသီးရ္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ္ သာေဗအီးန္းတစ္ဦးၿဖစ္သည့္ စအီးဒ္ဘင္ဂ်ဗီးရ္ (ရေဟ့)က်မ္းမွ
မွတ္တမ္းၿပဳေရးသားခဲ့သည္မွာ....

ဆူရဟ္ကလမ္တြင္ေဖၚၿပခဲ့ေသာ ရြာသားတို႕သည္ယီမင္နိဳင္ငံ ဆာနာၿမိဳ႕မွ (၆) မိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ ဒြရ္ဘန္း ရြာမွၿဖစ္သည္။ ၄င္းရြာကေလးသည္ယေန႕တိုင္ ရွိေနဆဲၿဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မယံုခ်င္စဖြယ္ ၿဖစ္ၾကမည္။

သို႕ေသာ္မ်ားစြာေသာ္ကုရ္အန္က်မ္းေတာ္ ၿမတ္လာအေၾကာင္းတရာမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။၄င္းတို႕ကို
လူသားတို႕သင္ခန္းစာရယူနိဳင္ရန္ အတြက္ အသွ်င္ၿမတ္သာ္အခ်ိဳ႕ကို မေပ်ာက္မပ်က္ထီမ္းသီန္းထားဆဲၿဖစ္သည္။ မူဆာ
သခင္ႏွင့္ဖီရ္ေအာင္တို႕၏အၿဖစ္အပ်က္မ်ား၊ နိဳင္းၿမစ္ၾကီး၊ ဖီရ္ေအာင္၏မံမီ ရဳပ္အေလာင္းမ်ားသည္္သံေဝဂရယူေစရန္
က်န္ရွိေစသည္။

ေခတ္သစ္ကမၻာႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားလြမ္းမိုးေနသည့္ ယေန႕အခ်ိန္သမယတြင္ မိမိတို႕ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္
အေၿခအေနမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားအား အစၥလမ္သာသနာ၏အေတြးအေခၚမ်ားၿဖင့္ ေၿဖရွင္းနိဳင္စြမ္းမရွိဟုေတြးထင္ေနၾကေပသည္။

စင္စစ္ကမၻာၾကီးရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ၿပသ္နာမ်ား၏အေၿဖသည္ရွရီအတ္ဥပေဒတြင္ပါရွိ၏ ထိုအေၾကာင္းကိုမြစ္လင္ပညာရွင္မ်ားသည္ အစၥလမ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ ရွရီအတ္ဥပေဒမ်ားကို အေၿခခံလွ်က္ မိမိတို႕၏
အယူအဆမ်ားကိုတင္ၿပေရးသားလာၾကသည္ကို ေခတ္အြမၼသ္အေနၿဖင့္သတိထားမိၾကပါသည္။၄င္းပညာရွင္မ်ားအနက္
ဟဇရတ္ေမာ္လာနာ မြဖ္သီသကီး ဆြာဟီဗ္သည္ အလြန္ထင္ရွားေသာ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ဟုဆိုလွ်င္မွားအံမထင္။
ဆရာၾကီးသည္သာသနာ့ပညာကိုတစ္ဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေၿမာက္ထားသည့္ဆရာတစ္ဦးၿဖစ္သည့္အၿပင္ ေခတ္ပညာတြင္လည္း ေအာက္စဖို႕ယူနီဗာစီတီမွ ဥပေဒဘြဲ႕ရယူခဲ့သူတစ္ဦး ၿဖစ္ပါသည္။ ပါကစၥတန္နိဳင္ငံတြင္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူၿဖစ္ၿပီး၊ယေန႕အစၥလမ့္ကမၻာတြင္ပညာရွင္တစ္ဦးအၿဖစ္
လက္ရသူလည္းၿဖစ္သည္။ ယေန႕ဆရာၾကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ခရီးအမ်ားဆံုးထြက္ရသည့္ ကမၻာလွည့္ ပေရာ္ဖက္ဆာ
(Visiting professor) ဆရာတစ္ဦးအၿဖစ္လည္း ေက်ာ္ၾကားပါသည္။

ဆရာၾကီး၏ကမၻာနိဳင္ငံမ်ားခရီးသြားေဆာင္းပါသည္အလြန္ပင္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းၿပီး ပတ္ဝမ္းက်င္ ဗဟုသုတလည္း
မ်ားစြာခံစားရရွိနိဳင္ပါသည္။ ယခုေဖၚၿပေနသည့္အေၾကာင္းသည္ ဆရာၾကီး၏ယီမင္နိဳင္ငံသြားေဆာင္းပါးအတြင္းမွ
ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚၿပထားသည့္အေၾကာင္းၿဖစ္ပါသည္။

သကၠရစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ေမာ္လာနာမြဖ္သီတကီး ဆြာဟီဗ္သည္ ယီမင္နိဳင္ငံဆာနာၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာေမအဟ္
အီမန္သကၠသိုလ္၏ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခန္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ အခ်ိန္လု၍ အထက္ေဖၚၿပပါ ဒြရ္ဘန္းရြာေလးသို႕သြား
ၾကည့္ခဲ့သည္။


ဆရာၾကီးႏွင့္အတူ ေဒါက္တာ ဆိုလိုင္မန္နဒဝီ ဆြာဟီဗ္လည္း အတူသြားခဲ့သည္။ သူတို႕သည္ ဆာနာၿမိဳ႕မွ အဆြရ္နမားဇ္ဖတ္ၿပီး ဒြရ္ဘန္းရြာဘက္သို႕ကားၿဖင့္ခရီးထြက္ခဲ့ၾကသည္။ လမ္းမွၾက်ယ္ေၿပာသည့္အေလွ်ာက္ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ၿမင္ကြင္းတို႕သည္ ကႏၱရေၿမ၏ သဘာဝေတာေတာင္ ကုန္းငယ္ခေလးမ်ား ေၿမၿပန္႕လြင္ၿပင္
မ်ားၿဖင့္ တစ္မ်ိဳးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။

ေတာင္တန္းမ်ားၾကားသြားေနရင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႕ေရာက္ေသာအခါ ေဒါက္တာဆိုလိုင္မန္ဆြာဟီဗ္က မြဖ္သီသကီးဆြာဟီဗ္အား ေတာင္တစ္ေတာင္ကိုလက္ညွိဳးထိုးၿပလွ်က္ ဤေတာင္သည္ နရ္ယန္းေတာင္ၿဖစ္သည္ဟု
ေၿပာပါသည္။ ဤေတာင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရာဇဝင္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ေဒါက္တာဆြာဟီဗ္က ဆက္လက္မိန္႕သည္ မိမိ၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဆရာၾကီးမ်ားထံမွသိရသည္မွာ တမန္ေတာ္(ဆြ)သည္ ဟဇရတ္အလီသခင္အား ယီမင္နိဳင္ငံတြင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ရန္မိန္႕ၾကားစဥ္ နမာဇ္ဦးလွည့္ဖတ္ရန္ ကီဗ္လာအား ဤေတာင္
ဘက္သို႕ေရွ႕ရွဳ႕ရမည့္အေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့သည္။

မြဖ္သီဆြာဟီဗ္ ေဖၚၿပသည္မွာ မိမိတို႕ကားၿဖင့္ ၄င္းေတာင္အားၿဖတ္သန္းသြားစဥ္ ေနသည္အမွန္ပင္ ၄င္းေတာင္ဖက္သို႕ငိုက္ရွီဳးမည့္အေၿခအေန ၿဖစ္သၿဖင့္ တမန္ေတာ္သခင္(ဆြ)၏ အမိန္႕ေတာ္သည္မွန္ကန္ေၾကာင္းသိရ၏
ေနဝင္ရာအရပ္သည္မဂ္ရီဗ္ၿဖစ္၏။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကာသ္ ဟုေခၚေသာ အပင္အခ်ိဳ႕ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းအပင္တို႕သည္ေဆးရြက္ၾကီးကဲ့သို႕ အပင္မ်ားၿဖစ္သည္။ အရြက္ကိုကြမ္းတြင္ထည့္စားနိဳင္သလို သီးသန္႕ဝါး၍လည္းရ၏။ အနည္းငယ္မူးရစ္သည့္ဓါတ္ရွိေသာ္လည္း ၄င္းကိုစားၿခင္းၿဖင့္ဟရမ္ထိုက္ေၾကာင္း ယီမင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားမသတ္မွတ္ေပ။
ကာသ္ စိုက္ခင္းၿပင္ၾကီးသည္အလြန္ပင္ က်ယ္ေပ်ာ္လြန္းသည္ ။ အတန္ၾကာသြားၿပီးေနာက္ဆရာၾကီးတို႕သည္ ရြာငယ္
ေလးတစ္ရြာသို႕ေရာက္ရွိေလသည္။ ေစ်းငယ္ကေလးရွိၿပီးရြာနီးစပ္မွ လူမ်ားၿဖင့္စည္ကားေနသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ သူတို႕သည္
ရြာမွလူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္လာ ဥယဥ္ပိုင္ရွင္၏ နယ္ေၿမသည္ မည္သည့္ေဒသတြင္ရွိေၾကာင္းေမးၿမန္းၾကသည္။

ရြာသားမ်ား၏လမ္းညႊန္မွဳၿဖင့္ ဆရာၾကီးတို႕သည္ ေရွ႕ဆက္သြားၾကရာ မၾကာခင္ေတာင္တစ္ေတာင္အားၿဖတ္ေက်ာ္ၾကသည္
၄င္းေနာက္ေတာင္ေအာက္ကို ဆင္းလာရာတြင္အလြန္ဆန္းက်ယ္ေသာၿမင္ကြင္းတစ္ခုကိုေတြ႕ရသည္။ စိတ္အတြင္းဝယ္ခံစားရသည့္အသိမွာ ထူးဆန္းသလို အေၿခအေနႏွင့္ ေနရာတစ္ခုလံုးသည္ အံၿသစရာ ထိန္႕လန္႕စရာၿဖစ္ေနေတာ့္သည္။ ဆရာၾကီးတို႕ ၿဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာေတာင္မ်ားေၿမမ်ားသည္ သာမန္ေၿမအေရာင္ၿဖစ္သည္ ။ယခုေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာ၏ေၿမအေရာင္သည္ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႕မဲေမွာင္ေန၏။
ေၿမၿပင္တစ္ခုလံုႏွင့္ ေၿမၿပင္ေပၚထိုးထြက္ေနေသာ္ ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ခဲအေပါင္းတို႕သည္ မီးၿမိဳက္ခံရသည့္အလား
အင္အားၾကီးမားေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမွဳတစ္ခုကိုခံထားရသည့္အလား ၿဖစ္ေန၏။

ကမၻာေပၚရွိေက်ာက္နက္တံုးမ်ားထြက္သည့္ ေနရာေဒသတို႕တြင္ ေၿမၿပင္သည္သာမန္အေရာင္ၿဖစ္တတ္ၿပီး ေက်ာက္အသားသာအနက္ၿဖစ္သည္။ ယေန႕ထိုေနရာတြင္ေတြ႕ရွိရသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ေၿမၾကီးအေရာင္သည္ ေလာင္ကၽြမ္းမဲနက္ေနပါသည္။ စင္စစ္ဤေဒသတစ္ခုလံုးသည္ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္တြင္ ေဖၚၿပထားသည့္အတိုင္း အလႅဟ္
အသွ်င္ၿမတ္ဘက္မွ အာဇဗ္အၿပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ ၿခံပိုင္ရွင္တို႕၏ၿခံေၿမေဒသတစ္ခုလံုးကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့
ၿခင္းၿဖစ္မည္။

ဆရာၾကီးမ်ားသည္ ယင္းေၿမေပၚသို႕ ေခ်ခ်လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္ရာ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ပင္ခက္ခဲလြန္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္
ထင္ရွားသည္မွာၿခံပိုင္ရွင္တို႕သည္ မိမိဖခင္ကဲ့သို႕ သူဆင္းရဲတို႕အား ေထာက္ထားညွာတာမွဳမရွိခဲ့ၿခင္းကို အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္မႏွစ္သက္ေပ။ ေနာင္လာေနာက္သားအေပါင္းကိုသတိေပးလို၍လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အခြင့္
အေရးကိုပိတ္သူတို႕၏နိဂံုးမေကာင္းေၾကာင္း အသိေပးလို၍လည္းေကာင္း ယခုကဲ့သို႕ၿခံေၿမတစ္ခုလံုးကို ေလာင္မီးက်ေစခဲ့ညခင္းၿဖစ္နိဳင္သည္။

ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿမင့္ခဲ့ေလသည္။ ယေန႕အထိတိုင္အေၿခအေနမွာ ယခုပင္ေလာင္မီးက်ေရာက္
ထားသကဲ့သို႕ လတ္လတ္ဆပ္ဆပ္ ထင္ထင္ရွားရွားၿဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရ၏ ။ၿဖစ္နိဳင္ေၿခမွာ၄င္းအေၿခအေနကို ေကယာ
မသ္ေန႕တိုင္ လူတို႕သင္ခန္းစာရေစရန္ အလို႕ငွါ ထားေကာင္းထားအံုးမည္ၿဖစ္သည္။

ဆရာၾကီးႏွစ္ပါးသည္ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္လာ အၿဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုေလ့လာသိရွိရန္အတြက္ ဤေနရာသို႕ေရာက္သြားၾက၏
ဆရာၾကီးတို႕သည္ယင္းေနရာတြင္ၾကာၾကာေနလိုစိတ္မရွိၾကေပ။ တမန္ေတာ္သခင္သည္ အၿပစ္ဒဏ္(အာဇဗ္) က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ၾကာၾကာမေနရန္ ၊အၿမန္ဆံုးထြက္ခြါရန္ သတိေပးခဲ့ဘူးသည္။ မိမိတိုကကိုယ္တိုင္လည္း
ယင္းအၿပစ္ဒဏ္၏အေငြ႕အသက္ မခံစားရေအာင္ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြါသင့္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ဘူးသည္ကို သတိထား၍
ထိုေနရာမွဆရာသခင္ႏွစ္ပါးသည္ခ်က္ၿခင္းၿပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾကပါသည္။


ဤကားကုရ္အန္က်မ္းၿမတ္လာအေ႕ၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုယေန႕တိုင္ရွိေနေသးေၾကာင္း ဗဟုသုတရေစရန္ တင္ၿပေပးတာၿဖစ္သလို အခ်ိဳ႕သူတို႕၏ ကိုရ္အန္က်မ္းၿမတ္အား မဟုတ္လုပ္ၾကံေၿပာဆိုေနမွုမ်ားအား
အေထာက္အထားတစ္ခုအေနနဲ႕တင္ၿပေပးတာၿဖစ္ပါတယ္....
သတိတရားသံေဝဂ ယူနိဳင္သူမ်ားအဖို႕ဒီလိုအေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီကေနေၿမာက္မ်ားစြာ ရယူနိဳင္ေပမယ့္ ......အက်ိဳးမရွိနိဳင္သူမ်ားအတြက္ကဒီလို အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေပါင္း
သန္းေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာ ေတြ႕ရလည္း အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းနိဳင္မည္မဟုတ္ပါ။ hapmalaysia

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ