Welcome to my blog :)

rss

Saturday, October 30, 2010

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းစဥ္

(၀န္ခံခ်က္။....။သူငယ္ခ်င္းေတြအားလုံး ဗဟုသုတတုိးေစဖုိ့ရည္ရြယ္၍ ဤစာကုိ ၿမန္မာ့အြန္လႈိင္းစြယ္စုံက်မ္းမွ ကူးယူတင္ၿပပါသည္။)

ေအာင္နူိင္သူတုိ့ေနထုိင္တဲ့ ကမာၻၾကီးမွာ လူသားေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဘယ္ေလာက္ထိ
ေၿပာင္းလဲသြားတယ္ဆုိတာ အမ်ားသိေအာင္ ၿပန္လည္ၿဖန့္ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀-ေက်ာ္က စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟု ေခၚရေလာက္ေအာင္ စက္ကိရိယာမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔ကို ေမာင္းႏွင္ရန္
ေရနံအစရွိေသာ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာတို႔ကို ေလာင္ၿမႇိဳက္ရာမွ ကမာၻကို
ပူေႏြးေစသည့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား
ေလထုတြင္း လြန္ကဲစြာ ၀င္ေရာက္လာျခင္း၊ ကမာၻလူဦးေရ တစ္ဟုန္တိုး
မ်ားျပားလာကာ လူေနမႈအဆင့္ ျမင့္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ
သံုးစြဲမႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈ ျပႆနာ ကိုင္တြယ္မႈ စသည္တို႔ ဆက္ႏြယ္ပါ၀င္ေနသည့္ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းစဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
 • ၁၇၁၂-ခုႏွစ္
ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး ေသာမတ္ႏ်ဴကိုမင္က ေရေႏြးေငြ႔ျဖင့္ ေမာင္းေသာ အင္ဂ်င္စက္ကို တီထြင္ျခင္းျဖင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္ကို အစပ်ိဳးေပးလိုက္သည္။ အင္ဂ်င္စက္လည္ပတ္ရန္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကို က်ယ္ျပန္႔စြာ စတင္အသံုးျပဳၾကသည္။
 • ၁၈၀၀-ျပည့္ႏွစ္
ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင္ ျပည့္သည္။
 • ၁၈၂၄-ခုႏွစ္
ျပင္သစ္ပညာရွင္ ဂ်ိဳးဇက္ဖူရီေယးက ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္အေၾကာင္း စတင္ေဖၚထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။ ကမာၻေျမျပင္၊ ေရျပင္ စသည္တို႔မွ ေကာင္းကင္ယံသို႔ ျပန္ကန္ထြက္လာေသာ အပူဓာတ္မ်ားကို ေလထုတြင္းရွိ ဓာတ္ေငြ႔
အခ်ိဳ႕က စုတ္ယူထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ကမာၻကို ပူေႏြးေစသည္ကို
ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ဟု ေခၚသည္။
 • ၁၈၆၁-ခုႏွစ္
႐ူပေဗဒပညာရွင္ ဂၽြန္တင္ေဒါလ္က ေရေငြ႕ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
 • ၁၈၈၆-ခုႏွစ္
ကမာၻပထမဆံုး ေမာ္ေတာ္ကားဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ယာဥ္ကို ကားလ္ဘင္းဇ္က ထုတ္လုပ္သည္။ ေနာင္တြင္ ကားစီးေရ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္လာကာ ကားအင္ဂ်င္မွ ထြတ္ေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ပမာဏသည္ ကမာၻကို ပူေႏြးေစရာတြင္ အေရးပါေသာ
အခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။
 • ၁၈၉၆-ခုႏွစ္
ဆြီဒင္ပညာရွင္ အာရင္းနီးယပ္စ္က စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက အသံုးျပဳေသာ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ အပူဓာတ္သည္ ေလထုတြင္း ရွိႏွင့္ၿပီး
အပူဓာတ္ကို ပိုမိုျပင္းထန္လာေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။
 • ၁၉၀၀-ျပည့္ႏွစ္
ဆြီဒင္ပညာရွင္ အန္းစထေရာင္းက ေလထုတြင္းရွိ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၏ ပမာဏသည္ နည္းပါးလွေစကာမူ အားေကာင္းေသာ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ အပူဓာတ္ကို
ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
 • ၁၉၂၇-ခုႏွစ္
႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားမွ ထြက္ေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၏ ပမာဏသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ဘီလ်ံတစ္ေထာင္ အမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • ၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္
ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းႏွစ္ေထာင္ ျပည့္သည္။
 • ၁၉၃၈-ခုႏွစ္
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ မိုးေလ၀သစခန္း ၁၄၇-ခုမွ ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာ၍ ၿဗိတိသွ်ပညာရွင္ ဂိုင္းကာလင္ဒါက ၁၉-ရာစုအတြင္း ကမာၻ႔ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ တက္လာေနေၾကာင္း၊
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ေလထုတြင္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၏ ပမာဏလည္း
လိုက္တက္လာေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သည္။
 • ၁၉၅၈-ခုႏွစ္
ေလထုတြင္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၏ ပမာဏ စနစ္တက် တိုင္းတာျခင္းကို ေဒးဗစ္ကီးလင္းက စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေလထုတြင္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၏ ပမာဏ ၃၁၅ ပီပီအမ္
(ေလထုအပံု ၁-သန္းလွ်င္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ၃၁၅ ပံု) သို႔ေရာက္သည္။
ကမာၻ႔ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္သည္ ၁၃.၉ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ရွိသည္။
 • ၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္
ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းသံုးေထာင္ ျပည့္သည္။
 • ၁၉၆၅-ခုႏွစ္
အေမရိကန္သမၼတ၏ အၾကံေပးေကာ္မတီက ျမင့္မားလာေနေသာ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္သည္ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း သတိေပးသည္။
 • ၁၉၇၂-ခုႏွစ္
ပထမကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ညီလာခံကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ္လည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေခ်။
 • ၁၉၇၅-ခုႏွစ္
ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းေလးေထာင္ ျပည့္သည္။
 • ၁၉၈၇-ခုႏွစ္
ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းငါးေထာင္ ျပည့္သည္။
 • ၁၉၈၈-ခုႏွစ္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား ၾကား ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (IPCC)ကို ဖြဲ႔စည္းသည္။
 • ၁၉၈၉-ခုႏွစ္
႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားမွ ထြက္ေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ပမာဏသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ဘီလ်ံေျခာက္ေထာင္ အမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္
(IPCC)၏ ပထမ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚသည္။ လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္အတြင္း ကမာၻပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္သည္ ၀.၃မွ ၀.၆ စင္တီဂရိတ္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္
ထြက္ေသာ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔‎မ်ား ေလထုတြင္း၀င္ေရာက္ ေနေၾကာင္း စသျဖင့္ပါရွိသည္။
 • ၁၉၉၂-ခုႏွစ္
ဘရာဇီးႏိုင္ငံ ရီအိုဒီဂ်နီရိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို သေဘာတူေရးဆြဲသည္။ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔‎ထြက္ရွိမႈကို
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ပမာဏအထိ မေရာက္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္သည္။
 • ၁၉၉၅-ခုႏွစ္
(IPCC)၏ ဒုတိယ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚသည္။ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔‎ထြက္ရွိမႈကို ရည္ညြန္း၍ ကမာၻရာသီဥတုအေပၚ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈ
လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။
 • ၁၉၉၇-ခုႏွစ္
တိုက်ိဳသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည္။ တိုက်ိဳသေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈကို ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္
ပမာဏထက္ ပ်မ္းမွ် ၅% ေလ်ာ့ခ်ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကို
၂၀၀၈-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ၾကရမည္။
ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊင့္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား ေပၚတြင္သာ
ထားရွိျခင္းကို အေမရိကန္က လက္မခံေခ်။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကပါ
ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊင့္မႈကို ကန္႔သတ္ပါမွ တိုက်ိဳသေဘာတူညီခ်က္ကို
အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။
 • ၁၉၉၈-ခုႏွစ္
ကမာၻပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္သို႔ ေရာက္သည္။ ၁၉၆၁ မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပ်မ္းမွ်ထက္ ၀.၅၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တက္သည္။
 • ၁၉၉၉-ခုႏွစ္
ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းေျခာက္ေထာင္ ျပည့္သည္။
 • ၂၀၀၁-ခုႏွစ္
(IPCC)၏ တတိယ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚသည္။ ကမာၻအပူခ်ိန္ တက္ေနမႈသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔‎မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားပို၍ ခိုင္လံုလာသည္ဟု ပါရွိသည္။
 • ၂၀၀၅-ခုႏွစ္
တိုက်ိဳသေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ဥပေဒအျဖစ္ ေရာက္ရွိသည္။
 • ၂၀၀၆-ခုႏွစ္
႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားမွ ထြက္ေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ပမာဏသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ဘီလ်ံ ရွစ္ေထာင္ အမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • ၂၀၀၇-ခုႏွစ္
(IPCC)၏ စတုတၳ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚသည္။ ကမာၻရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေနမႈသည္ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၉၀% ေသခ်ာသည္ဟု ေၾကျငာသည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီတြင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီး ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ အကုန္တြင္
ရာသီဥတုဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ထြက္ေပၚေရး ၾကိဳးပမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ
ငါးႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ကမာၻအပူခ်ိန္သည္ ၁၄.၅ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္လာသည္။

 • ၂၀၀၈-ခုႏွစ္
ေလထုတြင္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ပမာဏ ၃၈၂ ပီပီအမ္သို႔ ေရာက္သည္။
 • ၂၀၀၉-ခုႏွစ္
တ႐ုတ္သည္ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ အေမရိကန္ကို ေက်ာ္တက္ကာ ဓာတ္ေငြ႔အမ်ားဆံုး ထုတ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။
 • ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းေ၀း၍ တိုက်ိဳသေဘာတူညီခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္အသစ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ