Welcome to my blog :)

rss

Thursday, October 28, 2010

ဒအ္၀သ္အင္ျမန္မာ အပုိင္း (၂)


Intention of Da'wah

ဒအ္၀သ္အင္ျမန္မာ အပုိင္း (၂)

(၁) အလႅာဟ္လမ္း (သို႔) ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အေၾကာင္းရင္း။

မည္သူမဆုိ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို လုပ္ကုိင္သည္ရွိေစ ထုိအလုပ္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို မသိလွ်င္ လုပ္သာလုပ္ေနသည္ လုပ္ခ်င္စိတ္သိပ္မရွိလွသလုိ အက်ဳိးအျမတ္ကို မသိ သျဖင့္ ထိုအလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ လြတ္လုိက္ၾကသည္က မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္၏ အက််ဳိးေက်းဇူး တန္ဖိုးကို သိသြားပါက ၄င္းအလုပ္ကို မိမိတြင္ ရွိသမွ်ေသာ ခြန္အားမ်ားကို တစုိက္မတ္မတ္ စုိက္ထုတ္လုပ္ၾကကာ အက်ဳိးပြားမ်ားၾကပါသည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္သူတို႔အဖို႔ အျမင္တြင္ အလုပ္ပင္ပန္းသည့္အလုပ္ဟု ထင္မွတ္ၾကေလ့ရွိၾကေလသည္။ စင္စစ္ ၄င္းလုပ္ငန္း၏ ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိသြားလွ်င္ ထုိသူတို႔သည္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို ေသသည့္တုိင္ ေပ်ာ္ရႊင္တပ္မက္စြာ လုပ္ကုိင္သြားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒအ္ ၀ဟ္ လုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ပထမ ေကာင္းစြာ ေလ့လာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ မည္သူ႔ကို မည္သူ မွ် အတင္းအဓမၼတုိက္တြန္းကာ လုပ္ခုိင္းေစရန္ မလိုအပ္ပါ။ လုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္သြားသူတုိ႔ သည္ မိမိဘာသာ လုပ္သြားမည္မွာ သံသယ ျဖစ္ရန္မလိုပါ။ ဆက္လက္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

အစၥလာမ္သာသနာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အခ်စ္ဆံုး သာသနာျဖစ္ျခင္း။ ျပည့္စံုသည့္ သာသနာျဖစ္ျခင္း

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္း လုပ္ျခင္းကို မြတ္စလင္တုိင္းအဖို႔ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရႏုိင္ပါ။ အလႅာဟ္ သေဘာတူမွ ထုိသူ၏ ႏွလံုးသားသည္ ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္သည့္ စိတ္ကူးရလာတတ္သည္။ ဒအ္၀ဟ္လုပ္ခ်င္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလာႏုိင္သည္။ စိတ္ထားမ်ား ႏူးညံ့ကာ အမ်ားသူငွာတုိ႕အား ငရဲမီးမွ ကယ္တင္ျခင္သည့္ စိတ္ကူးမ်ား ရရွိလာႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အလႅာဟ္ အခ်စ္အႏွစ္သက္ဆံုး သာသနာျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ႏွစ္သက္သူသာ ၄င္းသာသနာႏွင့္ နီးစပ္မႈ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါလား။ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ။

ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏ ဒီန္သာသနာကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္မူခ့ဲေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္မိမိ၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ ေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ အသင္တ႔ုိ႕အဖုိ႕ ‘ဒီန္သာသနာေတာ္အျဖစ္သေဘာ တူႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ။ ( ၅ း ၃)။

ဒီေတာ့ နားလည္ သေဘာေပါက္သင့္သည္မွ အသင္သည္ လက္ခံသေဘာတူခံခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ သည္။ အစဥ္ မိမိကိုယ္ကို မာန ေဒါသ ေလာဘ စိတ္မ်ားမွ ေ၀းေအာင္ေနရန္ အေရးႀကီးသည္။ မေတာ္ ထုိိစိတ္မ်ားသည္ မိမိကို ျပန္ၿပီး အလႅာဟ္လမ္းမွ ျပန္လည္ မဖယ္ရွားပစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

တမန္ေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ) ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းကို အထင္အျမင္ မေသးရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ တမန္ေတာ္မ်ား လုပ္ သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္သည့္အခါ စဥ္းစားသင့္သည္မွာ “ ငါသည္ တမန္ေတာ္မ်ား လုပ္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ေနရသည္။ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ငါသည္ အလြန္ကံေကာင္းသူျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လက္ခံမႈကို ရရွိသူျဖစ္သည္။” ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းကို စနစ္တက်ႏွင့္ သစၥာရွိရွိႏွင့္ လုပ္သင့္ပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရအာန္တြင္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ၊

အို-နဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ (၎တို႔အား ဤသို႔)ေျပာၾကားပါေလ။ ဤသည္သာလွ်င္ ငါ၏ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေပသည္။ ငါသည္(လူခပ္သိမ္းတို႔အား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည္။ ငါႏွင့္ တကြ၊ ငါ၏ ေနာက္လိုက္တို႔သည္လည္း အလြန္ထင္ရွား ခိုင္လံုေသာ သက္ေသသာဓကအေပၚ၌ တည္ရွိေနၾကေပ သည္။ ၁၂ း ၁၀၈။

ထိုအရွင္ျမတ္သည္ စာေပမတတ္သူတို႔ထံ ၄င္းတို႔အနက္မွ တမန္ေတာ္တစ္ပါးကို ေစလႊတ္ခဲ့၏။ ထိုတမန္ ေတာ္သည္ ၄င္းတို႔ေရွ႕၀ယ္ ထိုအရွင္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့၏။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔ကို စင္ၾကယ္ ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔အား က်မ္းကို၄င္း၊ ဥါဏ္ပညာကို၄င္း သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့၏။ စင္စစ္ ထိုသူတို႔သည္ ထင္ရွားေသာ လမ္းမွား၌ ရွိေနခဲ့၏။ ၆၂ း ၂။

ထို႔အျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔အနက္မွ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းမရွိေသးတို႔အတြက္လည္း တမန္ ေတာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့၏။ စင္စစ္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ခန္႔ညားေသာ၊ ဆင္ျခင္ထံတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၆၂ း ၃။


ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္ဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုပ္သင့္ေသာ တာ၀န္ျဖစ္ျခင္း

၎ျပင္ အသင္တို႔တြင္ (အၾကင္သို႔ေသာ) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ရိွရေပမည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ လူသားတို႔ အား) ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ားကို ၫႊန္ၾကားၾကရမည္။၎ျပင္ ထိုအဖဲြ႕ အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တားၾကရမည္။ ဤသို႔ေသာ သူမ်ား သည္ပင္လွ်င္ (လုံး၀) ေအာင္ျမင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။ ၃း ၁၀၄။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူသည္ အေကာင္းဆံုး စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ဆံုးသူမ်ားျဖစ္ျခင္း

စင္စစ္ေသာ္ကား အၾကင္သူထက္ စကားအရာ၌ ေကာင္းျမတ္သူကား အဘယ္သူနည္း။ ထိုသူသည္ (သူတစ္ပါးတို႔အား) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည့္ျပင္ (မိမိကိုယ္တိုင္လည္း) ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကို က်င့္မူေဆာက္တည္၏။ ထိုမွ တစ္ပါးဧကန္မလဲြ ကၽြႏ္ုပ္သည္ (မုစ္လင္မ္) အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ေျပာ၏။ ၀၄၁ း ၃၃။

ဆက္လက္ၿပီး အျခားစူရာမ်ားတြင္ လာရွိသည္မွာ (အို-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ လူခပ္ သိမ္းတို႔အဖို႔ (တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားရန္အလို႔ငွာ) ထြက္ေပၚ လာ ၾကကုန္ ေသာ အေကာင္းဆုံးေသာသာသ နာ ၀င္လူစုပင္ တည္း။ (အေၾကာင္းမူကား) အသင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ကိစၥမ်ား ကို (ျပဳလုပ္ၾက ရန္) ၫႊန္ၾကားၾကသည့္ျပင္ စက္ဆုပ္ ႐ြံ႕ရွာဖြယ္ ရာမ်ားမွလည္း ျမစ္တားၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။ ၃ း ၁၁၀။


ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္သုိ႔ ခ်င္းကပ္ရန္ အေကာင္းဆံုး နီးလမ္းျဖစ္ျခင္း

အို-"မုအ္မင္န္" သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလ ကုန္။ ၎ျပင္အသင္တို႔သည္ ထုိအရွင္ျမတ္၏အပါးေတာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ရွာေဖြၾကေလကုန္။ ထိုမွတစ္ပါး၊ အသင္တို႔သည္(ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္) ေအာင္ျမင္ၾကအ့ံ ေသာငွါ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ (စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္)၊(တစ္နည္း) (အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလကုန္)။ ၅ း ၃၅။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခြန္အားစုိက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏(သာသနာေတာ္အေရးတြင္) ထုိအေရးကိစၥ၌ သက္စြန္႔ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင္ ့အညီ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္(၍ ေန)ၾကေလကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ၎ျပင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ ဖခင္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္၏ သာသနာနည္းတူ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ““ဒီန္”” သာသနာ ေတာ္၌ မည္သည့္ က်ပ္တည္းခဲယဥ္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ပင္ ျပဳေတာ္မမူခဲ့ေခ်။ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္ (မုဟမၼဒ္)သည္ အသင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသက္ေသ ျဖစ္အံ့ေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ လည္း လူခပ္သိမ္းတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိသက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကအံ့ေသာငွာ လည္းေကာင္း၊ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔အား ယခင္ကလည္း (မုစ္လင္မ္မ်ားဟူ၍ အမည္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ ေပသည္။) (ယခု) ဤ(ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္)တြင္လည္း ““မုစ္လင္မ္”” မ်ားဟူ၍ပင္ အမည္ပညတ္ထားေတာ္မူေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ““ဆြလာတ္”” ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ ““ဇကာတ္”” ကိုလည္း ေပးေဆာင္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ အေရး ကိစၥတို႔တြင္) အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္အားသာလွ်င္ စြဲၿမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကေလကုန္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ အသင္တို႔၏ကိစၥအ၀၀ကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေပရာ (ထုိအရွင္ျမတ္သည္) အဘယ္မွ်ေလာက္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ၊ ကိစၥအ၀၀ကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ ေတာ္မူ ပါဘိသနည္း၊ ၎ျပင္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ၊ ကူညီေစာင္မေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူဘိသနည္း။ ၂၂ း ၇၈။

အီမန္ရွင္ဆုိသည္မွာ ဘယ္သူနည္း

အၾကင္သူတို႔သည္သာလွ်င္ (ျပည့္၀စံုလင္ေသာ) မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လည္းေကာင္း၊ သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ သံသယ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ မရွိေခ်။ ထိုမွတပါး ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အသက္ဇီ၀ိန္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္သာလွ်င္ သစၥာ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၄၉ း ၁၅။


အမွန္ဆံုးေသာလမ္း

ထုိမွတပါး (အသင္ ေျပာၾကားပါေလ။) ဤသည္ ငါ၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရား လမ္းစဥ္ေပတည္း။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ထုိလမ္းစဥ္ကုိသာ လုိက္ၾကေလကုန္။ ထုိ႔ျပင္ အျခားအျခားေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကုိ မလုိက္ၾကကုန္လင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းလမ္းစဥ္မ်ားသည္ အသင္တုိ႔အား ထုိအသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ ကြဲကြာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ (ျပစ္မႈ ဒုစ႐ိုက္တုိ႔မွ) ၾကဥ္ေရွာင္ႏိုင္ၾကရန္အလုိ႔ငွာ ဤသည့္ (အခ်က္)တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင့္တုိ႔အား အမိန္႔ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ၆ း ၁၅၄။

အက်ဳိးအျမတ္ ရႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္းအ၀ယ္

အိုမု႔မင္န္အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔အား အလြန္နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ ေဖာက္ကားမႈကို ငါအရွင္ျမတ္ ညႊန္ၿပေတာ္မူရမည္ေလာ။ ၆ း ၁၀။

အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား၄င္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္အား၄င္း၊ အီမာန္ယူလာရမည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္၄င္း၊ အသက္ဇီ၀ိန္ျဖင့္၄င္း၊ အလႅာဟ္လမ္း၀ယ္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ဤသည္မွာ အသင္တို႔အဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို အသင္တို႔သိလွ်င္ အေကာင္း ဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ၆ း ၁၁
ထိုအျပင္ အသင္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ေအာက္မွ တသြင္သြင္စီးေတြလ်က္ရွိေသာ ေခ်ာင္းမ်ားရွိသည့္ ဥယ်ဥ္ (ေအဒင္န္) အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္။ ထိုေနအိမ္မ်ား၀ယ္ အၿမဲ ထာ၀စဥ္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ၆ း ၁၂

ထုိ႔အျပင္ အသင္တို႔ႏွစ္သက္မည့္ အျခားေက်းဇူးတစ္ပါးကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္။ ၄င္သည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွ ကူညီေစာင့္မမႈႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အိတမန္ေတာ္ မုမင္န္တို႔ အားသတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားပါေလ။ ၆ း ၁၃

အိုအီမာန္ယံုၾကည္သူတို႔ မရ္ယမ္၏သား အီစာတမန္ေတာ္က ဟ၀ါရီ တို႔အားေျပာသကဲ့သို႔ မည္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာကို ကူညီသူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္နည္း။ ထိုအခါ ဟ၀ါရီတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကူညီမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ သည္ အီမာန္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ အခ်ဳိ႕မွာ ေသြဖည္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အီမာန္ရွင္တို႔ကို ကူညီသျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ ရန္သူမ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၆ း ၁၄

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ မိမိတို႔အတြက္ အထိန္းအကြတ္ ဟိဒါယသ္

သုိ႔ရာတြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကကုန္ေသာသူတုိ႔မွာ မူကား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိမိလမ္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔အား မခြၽတ္မလဲြ ျပသေတာ္မူေပမည္။ ထုိမွတစ္ပါး မလဲြဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္အတူတကြ အမွန္ပင္ရွိေတာ္မူေပသတည္း။ ၂၉ း ၆၉


ဟိဂ်ရသ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဟိဂ်ရသ္အတြက္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အလႅာဟ္လမ္းထြက္သူႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို ကူညီသူမ်ားအတြက္ ေလာကီအက်ဳိးႏွင့္ ေလာကုတၱရာ အက်ဳိးမ်ားရွိျခင္း

ထို႔ျပင္တ၀ အၾကင္သူတို႔သည္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ၎ျပင္ထိုသူတို႔သည္ (မိမိတို႔ ၏) အိုးအိမ္ စည္းစိမ္(တို႔ကိုစြန္႔ကာအရပ္တပါးသို႔) ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုမွတပါး ယင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုအတူ အၾကင္သူတို႔သည္ ခိုကိုးရန္ေနရာမ်ား ေပးခဲ့ၾကကုန္၏၊ ၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ ယိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔ သည္ပင္လွ်င္ ျပည့္စံုေသာ “မုအ္မင္န္” ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားထားရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။ ထိုသူတို႔အဖို႔မွာကား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ စားနပ္ရိကၡာသည္ လည္းေကာင္း၊ ရွိေခ်သတည္း။ ၈ း၇၄

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္ျခင္း

အသင္တို႔သည္ ေပါ႔ပါးစြာ လည္းေကာင္း၊ ေလးလံစြာ လည္းေကာင္း၊ (သန္စြမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ၿဖိဳးသည္ျဖစ္ေစ၊ ပိန္ခ်ဳံး သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုပ်ဳိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိုမင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ရႊင္လန္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ပ်င္းရိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဥစၥာပစၥည္းႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးသြားရန္ အစီးအနင္းရိွသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အားလပ္ခြင့္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) မိမိတို႕အိမ္မ်ားမွ (စစ္ခ်ီ) ထြက္ၾက၍အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္း မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏အသက္ဇီ၀ိန္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ ဤသည္ အကယ္၍ အသင္တို႔ သိတတ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။ ၉ း ၄၁

အသက္စီးစိမ္ႏွင့္ ဥစၥာဟူသည္ အလႅာဟ္အပုိင္ျဖစ္ျခင္း

ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ““မုအ္မင္န္”” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႔ထံမွ ထုိသူတုိ႔၏ အသက္ဇီ၀ိန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိသူတုိ႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း ထုိသူတုိ႕အဖုိ႕ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံု(သည္ အစားေပးရန္) ရွိသည္ဟူ၍ ၀ယ္ယူေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ ထုိသူတုိ႕သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စက္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ၾကကုန္၏။ သို႕ျဖစ္ေပရာ (ရံဖန္ရံခါ) ထုိသူတုိ႕သည္(ရန္သူတုိ႕ အား) သတ္ျဖတ္ၾက၍ (ရံဖန္ရံခါ) ထုိသူတုိ႕သည္ (ရန္သူတုိ႕၏) သတ္ျဖတ္မႈကုိ ခံၾကရကုန္၏။ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ မိမိ၏အေပၚ၌တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ “ေတာင္၀္ရာတ္” က်မ္းျမတ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ “အင္န္ ဂ်ီလ္” က်မ္းျမတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္စြာ ကတိျပဳထားေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထက္ ပုိ၍ မိမိ၏ကတိကုိ ျပည့္စံုၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သူ မည္သူရွိသနည္း။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကေလကုန္။ အမွန္ေသာ္ကား ဤသည္သာလွ်င္အလြန္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ ျမတ္လွစြာေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္တည္း။ ၉ း ၁၁၁။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းသည္ သတိေပးျခင္း

(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အား ဤသို႔ေျပာၾကားပါေလ။ (ဟယ္-အခ်င္းတို႔) အသင္တို႔၏ အဘမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ သားမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ညီသားအစ္ကိုမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ ဇနီးၾကင္ရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ ရွာေဖြဆည္းပူးထားၾကေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔သည္ ထိုင္းမႈိင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိကုန္ေသာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား မႈသည္လည္းေကာင္း၊ အသင္တို႔ ႏွစ္သက္ကုန္ေသာ အိမ္ယာတိုက္တာ ေဂဟာမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔ထံတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထက္လည္းေကာင္း၊ ထိုအသွ်င္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္ထက္ လည္းေကာင္း၊ ထုိအသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္လည္းေကာင္း၊ ပိုမို၍ပင္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါလွ်င္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ (“ဟစ္ဂ်္ရတ္” မျပဳလုပ္ျခင္း ၏အျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) မိမိအမိန္႔ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ အသင္တို႔သည္ ေစာင့္ဆိုင္း၍သာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အမွန္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အမိန္႔ေတာ္ကိုေသြဖည္ေသာသူတို႔အား တရားလမ္းမွန္ကို ျပသေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။ ၉ း ၂၄။

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္မွ ဆုလဒ္

ထို႔ျပင္တ၀ ယင္းသူေတာ္စင္မ်ားသည္ ညစ္ညမ္းေသာ ကိစၥတရပ္ရပ္ကုိ ျပဳလုပ္မိၾကသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းမိၾက သည္ျဖစ္ေစ (ျပဳမိလွ်င္ျပဳမိျခင္း) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့တသ သတိရၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာရန္အလို႔ငွါ(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္၌) အသနားခံ ေတာင္းပန္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျပစ္မ်ားမွ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ေသာသူ သည္အဘယ္သူနည္း။ တဖန္ ယင္းသူတို႔သည္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္မိၾကေသာ (ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို) ဇြတ္တိုး၍ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သိနားလည္ၾကပါလ်က္ ႏွင့္ လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ျပဳၿမဲျပဳေနခဲ့ၾကသည္လည္း မဟုတ္ေခ်။ ၃ း ၁၉၅

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္မွာ သံုးျခင္း

ထုိ႔ျပင္တ၀ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတု႔ိ၏ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကို) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ လွဴဒါန္း ေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲၾကေလကုန္။ အသင္တို႔သည္ (မိမိတို႔ကုိယ္ကို) မိမိတု႔ိလက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီး ေၾကာင္းကို မျပဳလုပ္ၾက ကုန္လင့္။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တို႔သည္ ကုသိုလ္တရားပြါးမ်ား ရာ ပြါးမ်ားေၾကာင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ၾက ကုန္။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကုသိုလ္တရား ပြါးမ်ားသူတို႔ကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူသည္။ ၂ း ၁၉၅။

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္သုိ႔ မသြားႏုိင္ျခင္ႏွင့္ အျပစ္မ်ား

အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔အား “အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌(စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္) ထြက္ၾကေလကုန္” ဟု ေျပာဆိုေသာအခါ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျမႀကီးဘက္သို႔ေလးလံစြာ ထိုင္ေနၾကကုန္သတည္း။ (၀ါ)ေလးလံသြားၾက သနည္း)။ အသင္တို႔သည္ (ဤ)မ်က္ေမွာက္ ေလာကီဘ၀၏ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ား)ကို ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ၏ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ား) ထက္ႏွစ္သက္ၾကေလၿပီေလာ။ သို႔ျဖစ္ပါမူ (ဤ) ပစၥကၡမ်က္ေမွာက္ဘ၀၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၏ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ) ႏွင့္ႏိႈင္းလွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ (အသင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာမွတ္ယူၾက ေလကုန္)။ ၉ း ၃၈

အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ (အလႅာဟ္အသွ်င္ ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္) မထြက္ၾကပါလွ်င္၊ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးေတာ္မူအံ့။ ထိုမွတပါးလည္း ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အစား အျခားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးကို လဲလွယ္ (ဖန္ဆင္း) ေတာ္မူအံ့၊ ထုိ႔ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ ထိုအသွ်င္ျမတ္အား အနည္းငယ္ စိုးစဥ္းမွ်လည္း အက်ဳိးယုတ္ေစႏိုင္ၾက မည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။ ၉ း ၃၉

ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း

တဖန္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔သတိေပးျခင္း ခံၾကရေသာ အမႈကိစၥကို ေမ့လ်က္ပင္ရွိၾကေလေသာ အခါ ငါအသွ်င္ျမတ္သည္ မေကာင္းမႈတို႔မွ ျမစ္တားလ်က္ရွိၾကသူတို႔အား ကယ္ဆယ္ေတာ္မူ၍ မတရား က်ဴးလြန္ေသာသူတို႔ကိုမူ ၎တို႔သည္ ေသြဖည္လ်က္ရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေတာ္မူခဲ့ေလသတည္း။ ၇ း ၁၆၅

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္မွ ထြက္ေျပးသြားျခင္း

ဟယ္-(အခ်င္းတို႔၊) အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္း၌ သုံးစဲြရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ခံၾကရေသာ သူမ်ားပင္။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေစးႏွဲေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ အမွန္ ေသာ္ကား မည္သူမဆို ေစးႏွဲပါမူ ထိုသူသည္ မိမိကုိယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစးႏွဲသည္သာတည္း။ စင္စစ္ေသာ္မူကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ လိုလားေတာင့္တျခင္း ကင္းမဲ့ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ လိုလား ေတာင့္တသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ မ်က္ႏွာလဲႊၾကပါမူ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (အသင္တို႔အား) အသင္တို႔၏ေနရာတြင္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသားတို႔ျဖင့္ လဲလွယ္ေတာ္မူေပမည္။ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔မွာကား အသင္တို႔ႏွင့္ တူၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ၄၇ း ၃၈။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔၏ အဆင့္အတန္း

မုအ္မင္န္’ သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အနက္မွ(ခ်ည့္နဲ႔က်ဳိးကန္းမစြမ္းမသန္ေသာ) ဒုကိၡတမ်ား မဟုတ္ဘဲ (မိမိတို႔အိမ္တြင္း၀ယ္) ထိုင္၍ေနေသာ သူတို႔ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္၌ မိမိတို႔၏ အသက္စည္းစိမ္ တို႔ျဖင့္စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေသာသူတို႔သည္ တူညီၾကသည္မဟုတ္ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိတို႔၏အသက္ စည္းစိမ္တုိ႔ျဖင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ၾကကုန္ ေသာသူတို႔အား (မိမိတို႔အိမ္တြင္း၀ယ္) ထိုင္၍ေနၾကကုန္ေသာသူတို႔ထက္ ဂုဏ္ရည္ အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေစေတာ္မူခဲ႔ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ (ထုိင္၍ေနသူမ်ားႏွင့္စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္သူ မ်ား) အားလံုးတို႔ကို ေကာင္းက်ိဳးေပးသနားေတာ္မူမည္ဟု ပဋိညာဥ္ ထားရွိေတာ္မူၿပီးျဖစ္ ၏။ သို႔ရာတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေသာသူတို႔အား (မိမိတုိ႔အိမ္တြင္း၌ အၿငိမ္း) ထိုင္၍ေန ေသာ သူတို႔ထက္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး (ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္း) အားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေစ ေတာ္မူခဲ႔ေလၿပီ။ ၄ း ၉၅

ဒအ္၀ဟ္ သမားမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ ေရွ့ေဆာင္

(အီမာန္သက္၀င္ယုံၾကည္ရာတြင္ အြမၼတ္သား အားလုံးတို႔ထက္) ေရွးဦးပထမ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ မုဟာဂ်ီရိန္ သာ၀ကႀကီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ အန္ဆြာရ္ (သာ၀ကႀကီး)မ်ားသည္ လည္ေကာင္း၊ ထို(မုဟာဂ်ီရိန္ႏွင့္ အန္ဆြာရ္) တို႔၏ေနာက္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္ရဲၾကသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔အေပၚ၌ ေက်နပ္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ၊ ထိုသူတို႔သည္လည္း ထိုအသွ်င္ျမတ္အေပၚ၌ ေက်နပ္ခဲ့ၾကေလၿပီ၊ ၎ျပင္ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ ၎တို႔အဖို႔ အၾကင္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို အဆင္သင့္ျပဳလုပ္၍ ထားရွိေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ား၏ေအာက္၌ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား စီးေထြလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ (၎တို႔သည္) ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ္ထာ၀စဥ္ ေနထိုင္စံျမန္းလ်က္ ရွိၾကေပမည္။ ဤကား ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္တည္း။
၉ း ၁၀၀


အေကာင္းဆံုး ယံုၾကည္သူ

ထုိစစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခုိက္ၾကေသာ (မုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ားသည္) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ ၀တ္ျပဳလ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳလ်က္ရွိၾကသူမ်ား၊ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ “႐ုကူအ္” ဦးၫႊတ္လ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ “စဂ်္ဒဟ္”ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်လ်က္ရွိၾကသူမ်ား၊ ထုိ႕ျပင္ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ အမိန္႕ေပး ၫႊန္ၾကားလ်က္ ရွိၾကသူမ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ားမွ တားျမစ္လ်က္ရွိၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎ျပင္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ၏ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္ “မုအ္မင္န္” သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႕အား သတင္းေကာင္း ေျပာၾကားပါေလ။ ၉ း ၁၁၂။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္း၏ စည္းကမ္းမ်ား

၀၁၆ း ၁၂၅။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္သို႔ (လူတို႔အား) ၪဏ္ပညာႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆံုးမၾသ၀ါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚပါေလ။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္သည္ ၎တုိ႔အား အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုပါေလ။ ဧကန္မလြဲ အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္သည္ပင္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ တိမ္းလြဲခဲ့ေသာသူအား အသိဆံုးျဖစ္ေတာ္ မူေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ထုိအရွင္ျမတ္သည္ပင္ တရားလမ္းမွန္ကို ရရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔အားလည္း အသိဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေခ်သတည္း။ ၁၆ း ၁၂၅။

၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ တံု႔ျပန္ လက္စားေခ်လိုခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ မိမိတို႔ ဒုကၡေပးျခင္း ခံၾကရ သည္ႏွင့္ ညီတူညီမွ်ပင္ တု႔ံျပန္လက္စားေခ် ၾကေလကုန္။ သုိ႔ရာတြင္ အကယ္၍ အသင္တို႔သည္ သည္းခံခဲ့
ၾကပင္လွ်င္ ဧကန္မလြဲ ယင္းသည္းခံမႈသည္ ခႏီ္ၲတရားထားရွိၾကသူတို႔အဖို႔ အေကာင္းဆံုးပါတည္း။ ၁၆ း ၁၂၆။

ထုိမွတပါး ၎တုိ႔ထံ သက္ေသလကၡဏာ တစံုတရာ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ၎တုိ႔က ငါတုိ႔သည္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံၾကရသကဲ့သို႔ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူျခင္း မခံၾကရသမွ် ကာလပတ္လံုး ငါတုိ႔သည္ အလ်င္း အီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၾကမည္မဟုတ္ေပဟု ေျပာဆုိၾကကုန္သည္။ (အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား) အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မိမိ၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ဂုဏ္ကို မည္သူ႕အား ခ်ီးျမႇင့္ရမည္ကုိ အသိဆံုးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ (ထုိမွတပါး) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ သူတုိ႔သည္ မၾကာျမင္မီ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အထံေတာ္၌ မိမိတုိ႔ မေကာင္းႀကံစည္မႈမ်ား၏အစား ဂုဏ္ရည္ေသးသိမ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္တို႔ကုိ ခံစားၾကရ လတ္ၱံ႕။ ၆ း ၁၂၅။

စင္စစ္ တရားလမ္းညႊန္ျပျခင္းသည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္၏။ ၉၂ း ၁၂။

အလႅာဟ္လမ္းေတာ္၌ ကြယ္လြန္ျခင္း

၎ျပင္ အၾကင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာ့လမ္းစဥ္၌ (မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ခပ္သိမ္းတို႔ကိုစြန္႔၍) ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိသူတို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ ေစ၊ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား အလြန္ ေကာင္း ျမတ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ဳိးကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္ မူေပမည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး (အေပါမ်ားဆံုး)စားနပ္ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ၂၂ း ၅၉။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ အမွန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထိမ္းကြပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္

ထုိကြၽန္တုိ႔သည္ (ဤ)အာယတ္ေတာ္ကုိ အာ႐ံုစုိက္၍ နားေထာင္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအာယတ္ ေတာ္၏အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကကုန္၏။ ထုိသူတုိ႔ကား အၾကင္သူတုိ႔ပင္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ၎တုိ႔အား တရားလမ္းမွန္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ထုိမွတစ္ပါး ထုိသူတုိ႔သည္ပင္လွ်င္ ဥာဏ္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။ ၃၉ း ၁၈။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ ေသဆံုးခ်ိန္တုိင္း အလႅာဟ္လမ္းေတာ္တြင္ရွိျခင္း

ထုိမွတပါး အသင္သည္ မိမိထံသုိ႔ မုခ်မလြဲျဖစ္မည့္ကိစၥ (၀ါ) မရဏေသျခင္းတရား ဆုိက္ေရာက္လာသည့္ တုိင္ေအာင္ မိမိအားဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ကုိ ၀တ္ျပဳေနပါေလ။ ၁၅ း ၉၉


ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ အိဗါဒသ္ လုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

အို ေစာင္ၿခံဳထားသူ။ ၇၄ း ၁
အသင္ထၿပီး (ကာဖိရ္တို႔အား) ႏုိးေဆာ္ပါေလ။ ၇၄ း ၂
၄င္းအျပင္ အသင္သည္ အသင္၏ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို ခ်ီးက်ဴးပါေလ။ ၇၄ း ၃

ဒအ္၀ဟ္လုပ္သူတို႔သည္ အိဗါဒသ္လုပ္ရင္ ငုိေႀကြးေနရင္း

အို ေစာင္ၿခံဳထားသူ။ ၇၃ း ၁။
အသင္သည္ ညဥ္႔၌ ထ၍ (ဆလာသ္၀တ္ျပဳ) ပါေလ။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ အိပ္စက္ပါေလ။ ၇၃ း ၂။
ညဥ့္၀က္ (သို႔) ယင္းထက္ေလွ်ာ့၍၄င္း၊ ၇၃ း ၃။
သို႔မဟုတ္ ယင္းညဥ့္၀က္

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ