Welcome to my blog :)

rss

Sunday, July 17, 2011

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု-၁၃၅မ်ဳိုး

http://wikimyanmar.co.cc/
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းလူမ်ိဳး အျပားကို ဆိုလိုသည္။ ဤ၌ ေရွးေဟာင္းရာဇ၀င္လာ ဆိတ္သုဥ္းေလျပီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေပၚ စာအုပ္စာတမ္း မွတ္သားခ်က္တို႔တြင္ ပါ၀င္ေတြ႕ရွိရေသာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသား လူမ်ိဳးမ်ားအေျကာင္းကိုေမာင္နွ
မမ်ားေလ ့လာေစရန္ က်မကိုယ္တိုင္အသင္း၀င္ေရာက္ျပိး္္
ျမန္မာ့အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္းမွကူးယူတင္ေပးပါတယ္။

စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏွင့္ သုေတသနရံုးမွ ဗိုလ္မွဴးဝင္းေမာင္ေမာင္ (ဒုတိယဦးစီးမွဴး) ျပဳစုတင္ျပထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကလ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ၾကရသည္။


ကခ်င္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၁) ကခ်င္ Kachin

(၂) တရုမ္းTaron Taron

(၃) ဒေလာင္ Dalaung

(၄) ဂ်ိန္းေဖာ Jinghpaw

(၅) ေဂၚရီ Guari

(၆) ခခူ Hkahku

(၇) ဒူးလန္း Duleng

(၈) မရူ (ေလာ္ေ၀ၚ) Maru (Lawgore)

(9) ရ၀မ္ Rawang

(၁၀) လရွီ (လခ်ိတ္) Lashi (La Chit)

(၁၁) အဇီး Atsi

(၁၂) လီဆူး Lisu


ကယားတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၁၃) ကယား Kayah

(၁၄) ဇယိမ္း Zayein

(၁၅) ကယန္း (ပေဒါင္) Ka-Yun (Padaung)

(၁၆) ကဲ့ခို Gheko

(၁၇) ေဂဘား Kebar

(၁၈) ဘရဲ႕ (ကေယာ) Bre (Ka-Yaw)

(၁၉) မႏုမေနာ Manu Manaw

(၂၀) ယင္းတလဲ Yin Talai

(၂၁) ယင္းေဘာ္ Yin Baw

ကရင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၂၂) ကရင္ Kayin

(၂၃)ကရင္ျဖဴ Kayinpyu

(၂၄) ပေလကီး Pa-Le-Chi

(၂၅) မြန္ကရင္ (စာျဖဴ) Mon Kayin (Sarpyu)

(၂၆) စေကာ Sgaw

(၂၇) တာေလွပြား Ta-Lay-Pwa

(၂၈) ပကူး Paku

(၂၉) ဘြဲ Bwe

(၃၀) ေမာ္ေနပြား Monnepwa

(၃၁) မိုးပြား Monpwa

(၃၂) ႐ွဴး (ပိုး) Shu (Pwo)


ခ်င္းတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၅၃ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၃၃) ခ်င္း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)

(၃၄) ေမ့ေထး (ကသည္း) Meithei (Kathe)

(၃၅) ဆလိုင္း Saline

(၃၆) ကလင္ေကာ (လူေရွ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)

(၃၇) ခမီ Khami

(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami

(၃၉) ေခါႏိုး Khawno

(၄၀) ေခါင္စို Kaungso

(၄၁) ေခါင္စိုင္ခ်င္း Kaung Saing Chin

(၄၂) ခြာဆင္းမ္ Kwelshin

(၄၃) ခြန္လီ (ဆင္) Kwangli (Sim)

(၄၄) ဂန္တဲ့ (လင္တဲ) Gunte (Lyente)

(၄၅) ေဂြးတဲ Gwete

(၄၆) ငြန္း Ngorn

(၄၇) ဆီစာန္ Zizan

(၄၈) ဆင္တန္ Sentang

(၄၉) ဆိုင္းဇန္ Saing Zan

(၅၀) ဇာေဟာင္ Za-How

(၅၁) ဇိုတံုး Zotung

(၅၂) ဇိုေဖ Zo-Pe

(၅၃) ဇို Zo

(၅၄) ဇန္ညွပ္ Zahnyet (Zanniet)

(၅၅) တေပါင္Tapong

(၅၆) တီးတိန္ Tiddim (Hai-Dim)

(၅၇) ေတဇန္ Tay-Zan

(၅၈) တိုင္ခ်ြန္း Taishon

(၅၉) သဒို Thado

(၆၀) ေတာရ္ Torr

(၆၁) ဒမ္ Dim

(၆၂) ဒိုင္ (ယင္ဒူး) Dai (Yindu)

(၆၃) နာဂ Naga

(၆၄) Tanghkul

(၆၅) Malin

(၆၆) Panun

(၆၇) Magun

(၆၈) Matu

(၆၉) Miram (Mara)

(၇၀) Mi-er

(၇၁) Mgan

(၇၂) လူရွိုင္း (လူေရွ) Lushei (Lushay)

(၇၃) Laymyo

(၇၄) Lyente

(၇၅) ေလာက္တူ Lawhtu

(၇၆) လိုင္ Lai

(၇၇) လိုင္ဇို Laizao

(၇၈) ၀ါကင္းမ္ Wakim (Mro)

(၇၉) Haulngo

(၈၀) အနူး Anu

(၈၁) အနန္ Anun

(၈၂) Oo-Pu

(၈၃) လင္းဘု Lhinbu

(၈၄) အရွိုAsho (Plain)

(၈၅) Rongtuဗမာတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၈၆) ဗမာ Bamar

(၈၇) ထား၀ယ္ Dawei

(၈၈) ၿမိတ္ Beik

(၈၉) ေယာ Yaw

(၉၀) ယဗိန္း Yabein

(၉၁) ကဒူး Kadu

(၉၂) ကနန္း Ganan

(၉၃) ဆလံု Salon

(၉၄) ဖြန္ Hpon


မြန္္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၉၅) မြန္ Mon


ရခိုင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၇ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၉၆) ရခိုင္ Rakhine

(၉၇) ကမန္လူမ်ိဳး‎ Kamein

(၉၈) ခမီြး Kwe Myi

(၉၉) ဒိုင္းနက္ Daingnet

(၁၀၀) မရမာႀကီး Maramagyi

(၁၀၁) ၿမိဳ Mro

(၁၀၂) သက္ Thet


ရွမ္းတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၃၃ မ်ိဳး ရွိသည္။

(၁၀၃) ရွမ္း Shan

(၁၀၄) ယြန္း (ေလာ) Yun (Lao)

(၁၀၅) ကြီ Kwi

(၁၀၆) ဖ်င္ Pyin

(၁၀၇) ေယာင္ Yao

(၁၀၈) ဓေနာ Danaw

(၁၀၉) ပေလး Pale

(၁၁၀) အင္ Eng

(၁၁၁) စံု Son

(၁၁၂) ခမူ Khamu

(၁၁၃) ေကာ္ (အခါ အီေကာ) Kaw (Akha-E-Kaw)

(၁၁၄) ကိုးကန္႔ Kokant

(၁၁၅) ခႏၲီးရွမ္း Khamti Shan

(၁၁၆) ဂံုရွမ္း Hkun

(၁၁၇) ေတာင္ရိုး Taungyo

(၁၁၈) ဓနု Danu

(၁၁၉) ပေလာင္ Palaung

(၁၂၀) ေျမာင္ဇီး Man Zi

(၁၂၁) ယင္းက်ား Yin Kya

(၁၂၂) ယင္းနက္ Yin Net

(၁၂၃) ရွမ္းကေလး Shan Gale

(၁၂၄) ရွမ္းႀကီး Shan Gyi

(၁၂၅) လားဟူ Lahu

(၁၂၆) အင္းသား Intha

(၁၂၇) အိုက္ဆြယ္ Eik-swair

(၁၂၈) ပအို၀္း Pa-O

(၁၂၉) တိုင္းလြယ္ Tai-Loi

(၁၃၀) တိုင္းလ်မ္ Tai-Lem

(၁၃၁) တိုင္းလံု Tai-Lon

(၁၃၂) တိုင္းေလ့ Tai-Lay

(၁၃၃) မိုင္းသာ Maingtha

(၁၃၄) ေမာရွမ္း Maw Shan

(၁၃၅)၀ Wa

ရည္ညႊန္းကိုးကား

   1. ↑ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္းျပဳ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ (၂၀၀၇ တည္းျဖတ္ျခင္း)

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ