Welcome to my blog :)

rss

Friday, April 22, 2011

အတုမရွိ ၊က်မ္းၿမတ္ကုရ္အန္ (ၿမန္မာဘာသာၿပန္)

စူရာဟ္တစ္ခုခ်င္းစီဖတ္ရန္ စူရာဟ္အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။

စူရဟ္။
စူရဟ္အမည္။
အေစာင္။
စူရဟ္။
စူရဟ္အမည္။
အေစာင္။
Surah Al Fatihah - အဖြင့္က႑
Surah Al Baqarah - ဂါဝီက႑ ၁-၂-၃
Surah Al 'Imran - အင္(မ္)ရာန္္၏မ်ိဳးႏြယ္က႑
၃-၄
Surah Al Nisa' - အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑ ၄-၅-၆
Surah Al Ma'idah - ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္က႑
၆-၇
Surah Al An'am - သားေကာင္မ်ားက႑ ၇-၈
Surah Al A'raf - ၾကငွန္းမ်ားက႑
၈-၉
Surah Al Anfal - လက္ရပစၥည္းမ်ားက႑ ၉-၁၀
Surah Al Tawbah - ေနာင္တရျခင္းက႑
၁၀-၁၁
၁၀
Surah Yunus - တမန္ေတာ္ယူႏြတ္စ္က႑ ၁၁
၁၁
Surah Hud - တမန္ေတာ္ဟူဒ္က႑
၁၁-၁၂
၁၂
Surah Yusuf - တမန္ေတာ္ယူစြဖ္က႑ ၁၂-၁၃
၁၃
Surah Al Ra'd - မိုးခ်ံဳးသံ က႑
၁၃
၁၄
Surah Ibrahim - တမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟီမ္ က႑ ၁၃
၁၅
Surah Al Hijr - ေက်ာက္ေဆာင္ က႑
၁၃-၁၄
၁၆
Surah Al Nahl - ပ်ားေကာင္ က႑ ၁၄
၁၇
Surah Al Isra' - အီစ္ရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္က႑
၁၅
၁၈
Surah Al-Kahf - ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းက႑ ၁၅-၁၆
၁၉
Surah Maryam - မရ္ယမ္သခင္မ က႑
၁၆
၂၀
Surah Ta Ha - စူရဟ္ တြာဟာ က႑ ၁၆
၂၁
Surah Al Anbiya - နဗီတမန္ေတာ္မ်ားက႑
၁၇
၂၂
Surah Al-Hajj - ဟဂ်္ျပဳျခင္းက႑ ၁၇
၂၃
Surah Al Mu'minun - ယံုၾကည္သူမ်ားက႑
၁၈
၂၄
Surah Al Nur - ေရာင္ျခည္ေတာ္က႑ ၁၈
၂၅
Surah Al Furqan - အမွားအမွန္ခြဲျခားေပးေသာက႑
၁၈-၁၉
၂၆
Surah Al Shu'ara' - လကၤာဆရာမ်ားက႑ ၁၉
၂၇
Surah Al Naml - ပရြက္ဆိတ္ေကာင္က႑
၁၉-၂၀
၂၈
Surah Al-Qasas - ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္က႑ ၂၀
၂၉
Surah Al 'Ankabut - ပင့္ကူေကာင္က႑
၂၀-၂၁
၃၀
Surah Al Rum - ေရာမႏိုင္ငံက႑ ၂၁
၃၁
Surah Luqman - လြတ္က္မာန္သုခမိန္က႑
၂၁
၃၂
Surah Al Sajdah - ပ်ပ္ဝပ္ဦးခ်ျခင္းက႑ ၂၁
၃၃
Surah Al Ahzab - မဟာမိတ္မ်ားက႑
၂၁-၂၂
၃၄
Surah Saba' - ရွီဗာက႑ ၂၂
၃၅
Surah Fatir - စတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္က႑
၂၂
၃၆
Surah Ya Sin - ယာစီန္ က႑ ၂၂-၂၃
၃၇
Surah Al Saffat - စီတန္းေနသူမ်ားက႑
၂၃
၃၈
Surah Sad - ဆြာဒ္ က႑ ၂၃
၃၉
Surah Al Zumar - အုပ္စုမ်ားက႑
၂၃-၂၄
၄၀
Surah Ghafir - အီမာန္ယံုၾကည္သူက႑ ၂၄
၄၁
Surah Fussilat - ဟာမီမ္-စဂ်္ဒဟ္က႑
၂၄-၂၅
၄၂
Surah Al Shura - ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းက႑ ၂၅
၄၃
Surah Al Zukhruf - ေရႊ က႑
၂၅
၄၄
Surah Al Dukhan - အခိုးအေငြ႔က႑ ၂၅
၄၅
Surah Al Jathiyah - ပုဆစ္ဒူးေထာက္လ်က္ေနျခင္းက႑
၂၅
၄၆
Surah Al Ahqaf - သဲေတာင္မ်ားက႑ ၂၆
၄၇
Surah Muhammad - မုဟမၼဒ္က႑
၂၆
၄၈
Surah Al-Fath - ေအာင္ႏိုင္ျခင္းက႑ ၂၆
၄၉
Surah Al Hujurat - အတြင္းေဆာင္မ်ားက႑
၂၆
၅၀
Surah Qaf - ကားဖ္ က႑ ၂၆
၅၁
Surah Al Dhariyat - လြင့္ပါးေစေသာေလမ်ား က႑
၂၆-၂၇
၅၂
Surah Al Tur - တူရ္ေတာင္က႑ ၂၇
၅၃
Surah Al Najm - ၾကယ္တာရာက႑
၂၇
၅၄
Surah Al-Qamar - စန္းေသာ္တာ လ က႑ ၂၇
၅၅
Surah Al Rahman - အထူးက႐ုဏာေတာ္ရွင္က႑
၂၇
၅၆
Surah Al Waqi'ah - အျဖစ္အပ်က္က႑ ၂၇
၅၇
Surah Al Hadid - သံက႑
၂၇
၅၈
Surah Al Mujadilah - ေစာဒကဝင္ေသာမိန္းမ က႑ ၂၈
၅၉
Surah Al-Hashr - ျပည္ႏွင္ဒဏ္က႑
၂၈
၆၀
Surah AlMumtahinah - စစ္ေဆးျခင္းက႑ ၂၈
၆၁
Surah Al Saff - (တန္းစီ)အစီအတန္းမ်ားက႑
၂၈
၆၂
Surah Al Jumu'ah - ဂ်ဴမုအဟ္ ေသာၾကာေန႔ က႑ ၂၈
၆၃
Surah Al Munafiqun - မြတ္စ္လင္မ္အေယာင္ေဆာင္မ်ားက႑
၂၈
၆၄
Surah Al Taghabun - အ႐ံႈးအျမတ္ေပၚလြင္မည့္ေန႔က႑ ၂၈
၆၅
Surah Al Talaq - လင္ခန္းမယားခန္းျဖတ္ခန္းက႑
၂၈
၆၆
Surah Al Tahrim - တားျမစ္ျခင္းက႑ ၂၈
၆၇
Surah Al-Mulk - စိုးမိုးျခင္းက႑
၂၉
၆၈
Surah Al-Qalam - မင္တံက႑ ၂၉
၆၉
Surah Al Haqqah - အမွန္မုခ်ျဖစ္မည့္အရာက႑
၂၉
၇၀
Surah Al Ma'arij - အဆင့္အတန္းမ်ားက႑ ၂၉
၇၁
Surah Nuh - တမန္ေတာ္ ႏူဟ္ က႑
၂၉
၇၂
Surah Al-Jinn - ဂ်င္န္ က႑ ၂၉
၇၃
Surah Al-Muzzammil - ကိုယ္႐ံု ႐ံုထားသူက႑
၂၉
၇၄
Surah Al-Muddaththir - ေစာင္ၿခံဳသူက႑ ၂၉
၇၅
Surah Al Qiyamah - ကိယာမတ္ က႑
၂၉
၇၆
Surah Al Insan - ေခတ္ က႑ ၂၉
၇၇
Surah Al Mursalat - ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာေလမ်ားက႑
၂၉
၇၈
Surah Al Naba' - ႀကီးက်ယ္ေသာသတင္းက႑ ၃၀
၇၉
Surah Al Nazi'at - ဆြဲငင္ထုတ္ႏႈတ္သူမ်ားက႑
၃၀
၈၀
Surah Abasa - သူ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္သည္က႑ ၃၀
၈၁
Surah Al Takwir - ေခါက္လိပ္ျခင္းက႑
၃၀
၈၂
Surah Al Infitar - စုတ္ျပတ္ျခင္းက႑ ၃၀
၈၃
Surah Al-Mutaffifîn - အေလးတင္းေတာင္းစဥ္းလဲျခင္းက႑
၃၀
၈၄
Surah Al Inshiqaq - ကြဲအက္ျခင္းက႑ ၃၀
၈၅
Surah Al Buruj - ဒြါဒ ရာသီစက္ က႑
၃၀
၈၆
Surah Al Tariq - ညဥ့္အခ်ိန္၌ေပၚလာသူက႑ ၃၀
၈၇
Surah Al A'la - အျမင့္ျမတ္ဆံုး က႑
၃၀
၈၈
Surah Al Ghashiyah - ဖံုးလႊမ္းမည့္အရာမ်ားက႑ ၃၀
၈၉
Surah Al-Fajr - မိုးေသာက္ခ်ိန္က႑
၃၀
၉၀
Surah Al-Balad - ၿမိိဳ႕ေတာ္္က႑။ ၃၀
၉၁
Surah Al Shams - သူရိယက႑
၃၀
၉၂
Surah Al-Layl - ညဥ္႔က႑ ၃၀
၉၃
Surah Al Duha - ေနတက္ခ်ိန္က႑
၃၀
၉၄
Surah Al Sharh - အသိဥာဏ္ပြင့္ျခင္းက႑ ၃၀
၉၅
Surah Al Tin - သဖန္းပင္က႑
၃၀
၉၆
Surah Al-Alaq - (ေသြးခဲ)ဖတ္ရြတ္ေလာ့ က႑ ၃၀
၉၇
Surah Al-Qadr - ျမင့္ျမတ္ျခင္း(ညဥ္႔) က႑
၃၀
၉၈
Surah Al-Bayyinah - ထင္ရွားေသာသာဓက က႑ ၃၀
၉၉
Surah Al Zalzalah - ေျမငလ်င္က႑
၃၀
၁၀၀
Surah Al 'Adiyat - အာဇာနည္ျမင္းမ်ားက႑ ၃၀
၁၀၁
Surah Al Qari'ah - ႀကီးေလးေသာေဘးဥပဒ္က႑
၃၀
၁၀၂
Surah Al Takathur - ဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္းက႑ ၃၀
၁၀၃
Surah Al-Asr - ေခတ္ကာလက႑
၃၀
၁၀၄
Surah Al-Humazah - ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္သူက႑ ၃၀
၁၀၅
Surah Al Fil - ဆင္ က႑
၃၀
၁၀၆
Surah Quraysh - ကု႐ိုက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္က႑ ၃၀
၁၀၇
Surah Al Ma'un - အေသးအဖြဲ က႑
၃၀
၁၀၈
Surah Al-Kawthar - ေကာင္းျခင္းအေျမာက္အျမားက႑ ၃၀
၁၀၉
Surah Al Kafirun - မယံုၾကည္သူမ်ားက႑
၃၀
၁၁၀
Surah Al Nasr - အကူအညီက႑ ၃၀
၁၁၁
Surah Al-Masad - မီးေတာက္မီးလွ်ံက႑
၃၀
၁၁၂
Surah Al Ikhlas - ျဖဴစင္ေသာသဒၵါတရားက႑ ၃၀
၁၁၃
Surah Al-Falaq - အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္က႑
၃၀
၁၁၄
Surah Al Nas - လူသားမ်ားက႑ ၃၀
‘က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏အလင္းျပက်မ္း’ ျပန္ဆုိျပဳစုေရးသားေသာက်မး္ျပဳပုဂၢဳိလ္မ်ား
၁။ သိရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ဟာရွင္(မ္)( တာဝန္ခံဘာသာျပန္မွဴး )
၂။ ေမာင္လာနာ ကာရီ မကၠဆူဒ္ အဟ္မဒ္ခါန္း (ခ) ဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္ၾကီး( တြဲဘက္ဘာသာျပန္မွဴး )
ဘာသာျပန္ဌာနတြင္ ဆရာၾကီးဦးထြန္းၾကြယ္မွ ၁၉၅၅ ခု၊ ေမလ(၁)ရက္ေန႔မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃-ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာအတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ တာဝန္ယူထမ္းရြက္ခဲ႔ပါသည္။
‘က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏အလင္းျပက်မ္း’ တည္ျဖတ္ေရးအဖြဲ႔
၁။   သိရိပ်ံခ်ီ ဦးဘေသာင္း BSc, BL (အတြင္းဝန္ေဟာင္း - လူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္)
၂။   အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဖ္သီ မဟ္မူးဒ္ ဒါဝုဒ္ ယူစုဖ္
၃။   ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟီးမ္ အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီ
၄။   ဟာဂ်ီ  မိရ္ ဆုလုိင္မာန္  MA, BL (လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
၅။   ရႈိင္ခြလ္ဟဒီးဆ္ အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာန မုဟမၼဒ္ ဘရွီရြလႅာဟ္
၆။   ဦးေဖစိန္ (ကယားျပည္နယ္ - အတြင္းဝန္ကေလးေဟာင္း)
       တည္ျဖတ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဠိ ပါေမာကၡ ဆရာၾကီး အဟ္မဒ္ကာစင္မ္ (BA) မွေကာ္မတီစတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္  ၁၉၅၀-ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ ကြယ္လြန္သည္႔ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔ အထိ သဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ