Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> ဟဇရတ္အိုေဝဇ္ကီရ္နီ (ရ)သခင္

ဟဇရတ္အိုေဝဇ္ကီရ္နီ (ရ)သခင္


ဟဇရတ္အိုေဝဇ္သခင္သည္ အလြန္ပင္ၿမင့္ၿမတ္ေသာ သာေဗအီးန္တစ္ပါးၿဖစ္သည္ အၾကင္နာတရားထားတတ္ၿခင္းႏွင့္ ေက်းဇဴးတရားသိတတ္ၿခင္းတြင္ အိုေဝဇ္သခင္သည္အလြန္ပင္စံထားေလာက္ပါသည္ဟု တမန္ေတာ္သခင္(ဆြ) မိန္႕ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားရွိပါသည္။ တမန္ေတာ္သခင္ကိုယ္တိုင္အိုေဝဇ္သခင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးမြန္းစကား
ေၿပာၿပီး သည့္ေနာက္တစ္ၿခားေသာ အမွာစကားမ်ားအိုေဝဇ္သခင္အတြက္ မလိုအပ္ေတာ့္ေပ။ တစ္ခါတစ္ယံ တမန္ေတာ္သခင္ သည္ယီမင္နဳင္ငံဘက္ မ်က္ႏွာေတာ္မူကာမိန္႕ေလ့ရွိသည္မွာ ငါသခင္သည္ယီမင္နိဳင္င့ေတာ္ဘက္မွာ
ရဟ္မသ္ေတာ္ႏွင့္ၿပည့္စံုေသာေလကာင္းေလသန္႕မ်ားရရွိေနပါသည္။ သေဘာမွာ ယီမင္နိဳင္ငံသား အိုေဝဇ္သခင္အား
ရဟ္မသ္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ၿပည့္စံုကာ ထင္ရွားထြန္းသာက္မည့္ သူေတာ္စဥ္တစ္ဦးေပၚထြက္လာၿမည့္အေၾကာင္း ၾကိုတင္
စကားဦးသမ္းၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္သခင္ (ဆြ) မိန္႕သည္မွာ အိုေဝဇ္သခင္သည္ ကိယာမသ္ေန႕တြင္ မိမိႏွင့္ရဳပ္ၿခင္းဆင္ေသာ မာလာေအကဟ္
ေကာင္းကင္တမန္အပါး 70 ႏွင့္အတူ ရွိေနမည္။ သခင္ကိုမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မွတ္မိလီမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေၾကာင္း
မွာသခင္သည္ ေလာကတြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္း သူ႕အားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမသိေအာင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေအဗဟ္ဒတ္လုပ္
ေဆာင္ေနခဲ့သူၿဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕သို႕ေအဗဟ္ဒတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့သူမွာအမွန္တကယ္ပင္ၿဖစ္၍ အလႅဟ္အသွ်င္သည္ သခင္
၏စစ္မွန္ေသာ စိတ္ဓါတ္ကိုသိသူၿဖစ္ၿပီး သခင္အားေကရာမသ္ေန႕တိုင္ေအာင္ အမ်ားအၿမင္မွ ကာကြယ္ေတာ္မူမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားၿခင္းၿဖစ္၏။

ထို႕အၿပင္တမန္ေတာ္သခင္မိန္႕သည္မွာ အိုေဝဇ္သခင္၏လူအၿမင္မွဖံုးကြယ္ရၿခင္း ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းတရပ္ရွိ၏ ၊၄င္းအခ်က္မွာ အိုေဝဇ္သခင္သည္မိမိ၏မ်က္စိကြယ္ကာ အိုမင္းမစြမ္းၿဖစ္ေနေသာ မိခင္အိုၾကီးအားရွာေဖြေကၽြးေမြးရသည့္
အလုပ္ကိုလုပ္ေနရ၍ ၿဖစ္ေၾကာင္းမိန္႕ခဲ့ပါသည္။

ဆြဟာဗဟ္သခင္မ်ားက တမန္ေတာ္သခင္အား အိုေဝဇ္သခင္သည္ တမန္ေတာ္ၿမတ္အားေတြ႕ၿမင္ခဲ့ပါသလားဟု ေမးၿမန္းခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္သခင္မိန္႕သည္မွာ အိုေဝဇ္သည္ငါသခင္အားအၿပင္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္
အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဝိညာဥ္ၿခင္း ေတြ႕ဆံုမွဳတြင္မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆြဟာဗဟ္မ်ားက မိမိတို႕
အိုေဝဇ္သခင္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုနိဳင္မည္လားဟု ေမးၿမန္းေသာအခါ တမန္ေတာ္သခင္က အသင္တို႕မည္မွ် အိုေဝဇ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုနီဳင္လီမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အိုမဲရ္ႏွင့္ အလီသခင္တို႕ႏွစ္ဦးသာ ေတြ႔ဆံုနိဳင္လီမ့္မည္ၿဖစ္ပါသည္ဟု
မိန္႔ပါသည္။

တမန္ေတာ္သခင္ ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အသင္တို႕သည္ အိုေဝဇ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလွ်င္ ငါသခင္၏ စလမ္စကားကို ပို႔
ေဆာင္ၾကေလာ့ အိုေဝဇ္သခင္၏ဒိုအာသည္ ေၿမွာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႕အတြက္ ရွိဖာအသ္ ရနိဳင္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းရွိေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ ဆြဟာဗဟ္တို႕က မိမိတို႕အိုေဝဇ္ကိုေတြ႔လွ်င္ မည္သို႕မွတ္မိနိဳင္မည္းနည္းဟု ေမးၿမန္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္သခင္က အိုေဝဇ္သခင္သည္ တကိုယ္လံုးအေမႊးအၿမင္ထူေၾကာင္း ၄င္းေနာက္သူ၏ဘယ္ဘက္လက္ဖဝါးတြင္
အၿဖဴေရာင္အကြက္ဝိုင္းတစ္ခုရွိေၾကာင္း ၄င္းအၿဖဴကြက္သည္ေရာဂါေၾကာင့္ ၿဖစ္ေသာအၿဖဴကြက္မဟုတ္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။

တမန္ေတာ္သခင္ဆံုးပါးၿပီးေနာက္ ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္ (ရေသြ႕)လက္ထက္ေရာက္ေသာ္အခါ ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္ႏွင့္
ဟဇရတ္အလီသခင္ႏွစ္ပါးသည္ ကူဖြါသို႕ေရာက္ခိုက္ လူအမ်ားအား ဟဇရတ္အိုေဝဇ္သခင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမး၏။ လူတို႕ေၿပာၾကသည္မွာယီမင္ိုင္ငံတြင္လူတစ္ဦးရွီေၾကာင္း၊သူရဴးတစ္ဦးကဲ့သို႕ေနထိုင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ကုလားအုပ္မ်ားထိန္းေက်ာင္းသည့္ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း သူသည္မုန္႕ၾကမ္းမ်ားကိုစားေသာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ေပ်ာ္ရြင္ေနသည္တို႕ကိုေတြ႕လွ်င္ သူငိုေၾကာင္း ငိုေသာသူမ်ားကိုေတြ႕လွ်င္ရယ္ေလ့ရွီေၾကာင္းေၿပာၾကပါသည္။ သို႕ပါ၍ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္ႏွင့္ အလီသခင္ို႕သည္ အိုေဝဇ္
သခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္သူေနေသာေနရာသို႕သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အိုေဝဇ္သခင္ကိုေတြ႕ဆံုေသာအခါ သခင္သည္နမားဇ္ဝတ္ၿပဳေနသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ထိုအခ်ိန္ သူေက်ာင္းေနေသာကုလားအုပ္မ်ားကို ဖရစ္တာမ်ားကထိန္းေက်ာင္းေပးေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ နမာဇ္းၿပီးေသာ္အခါ
သခင္ၾကီးႏွစ္ပါးသည္ အိုေဝဇ္သခင္အားအမည္ေမးပါသည္။အိုမဲရ္သခင္.......... အသင္၏အမည္ကိုေၿပာပါ


အိုေဝဇ္သခင္..........အဗ္ဒြလႅဟ္ၿဖစ္သည္


အိုမဲရ္သခင္.......... အမည္ရင္းကိုေၿပာၿပပါ


အိုေဝဇ္သခင္.........အိုေဝဇ္ ၿဖစ္ပါတယ္


အိုမဲရ္သခင္..........အသင္၏လက္ဖဝါးကို ၿဖန္႕ၿပပါ


လက္ဖဝါးၿဖန္႕ၿပေသာအခါ အၿဖဴေရာင္အကြက္ကိုေတြ႕လိုက္၍ အိုေဝဇ္သခင္၏လက္ကို အိုမဲရၤ္သခင္နမ္းလိုက္ပါသည္။
ထို႕ေနာက္အိုမဲရ္သခင္သည္တမန္ေတာ္သခင္ေပးထားသည့္ အမာနသ္အက်ၤ ီတစ္ထည္ကို ေပးလိုက္ၿပီး အမွာစကား
ၿဖစ္သည့္ အြမၼသ္ထုအတြက္ မဂ္ေဖြရတ္ေတာင္းခံေပးရန္ မွာၾကားလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ အိုေဝဇ္သခင္က ၿပန္လည္
ေၿပာဆိုသည္မွာ ....


အိုေဝဇ္သခင္.......... အိုေဝဇ္ နာမည္ႏွင့္ လူေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ားလူမွားေနၿပီးထင္တယ္။ဒီအက်ၤ ီေတြဟာ
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕မထိုက္တန္ပါဘူး။


အိုမဲရ္သခင္.......... ခင္ဗ်ားလက္က အၿဖဴေရာင္အမွတ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕တာ ကၽြန္နဳပ္တို႕ရဲ႕တမန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေၿပာခဲ့တာ မွားစရာမရွိပါဘူး ခင္ဗ်ားတမန္ေတာ္ရဲ႕အမာနသ္စကားကို လိုက္ေလွ်ာ္သင့္ပါတယ္။

အိုေဝဇ္သခင္..........စင္စစ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဒိုအာဟာ အလြန္ပဲ လက္ခံကဗဴလ္ၿဖစ္တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ၾကားပါတယ္။
ဒီေတာ့္ခင္ဗ်ားပဲအြမၼသ္အတြက္ဒိုအာေတာင္းပါဗ်ာ။


အိုမဲရ္သခင္.......... ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့္ဒိုအာေတာင္းပါတယ္ ...ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ာတမန္ေတာ္ရဲ႕အမီန္႕ကိုတာဝန္ေက်ပြန္သင့္ပါတယ္။


ထိုအခါ အိုေဝဇ္သခင္သည္ တမန္ေတာ္၏ဝတ္ရံဳေတာ္ကို ယူေဆာင္ကာ ေထာင့္တစ္ေနရာဝယ္ထားလိုက္ကာ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္အားဤသို႕တိုင္တယ္ေတာ္မူ၏။


အိုအလႅဟ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ အြမၼသ္၏ လြတ္ၿငီမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ ဒိုအာေတာင္းပါတယ္။ တမန္ေတာ္သခင္ကကၽြန္နဳပ္အား သူ၏အြမၼသ္အတြက္ ဒိုအာေတာင္းေပးရန္ လႊဲအပ္ထားပါတယ္အသွ်င္၊ အသွ်င္ၿမတ္သူတို႕အားခြင့္မလြတ္မၿခင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္တမန္ေတာ္သခင္၏ဝတ္ရံဳေတာ္ကို လံုးဝတို႕မည္ပင္မဟုတ္ပါေၾကာင္းဆံုးၿဖတ္လိုက္ပါေၾကာင္း တိုင္တည္လိုက္ပါသည္။

ထိုအခါအကြယ္မွအသံတစ္ခုၾကားလိုက္ရပါသည္ ။အသင္ေတာင္းခံသည့္အတြက္ ငါအသွ်င္ၿမတ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ္အြမၼသ္တို႕အား ခြင့္လြတ္လိုက္ပါသည္ဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္ႏွင့္ ဟဇရတ္အလီသခင္ႏွစ္ပါးသည္ အိုေဝဇ္သခင္ အနားသို႕ေရာက္လာၾကသည္။
ထိုအခါ အိုေဝဇ္သခင္က အသင္တို႕ႏွစ္ပါးသည္အဘယ္ေၾကာင့္ကၽြန္နဳပ္အနားတို႕ အဘယ္ေၾကာင့္ေရာက္လာသနည္း ..
စင္စစ္ကၽြန္နဳပ္သည္ အြမၼသ္ထုတစ္ခုလံုးအတြက္ ခြင့္လြတ္မွဳရရွိေအာင္ ေတာင္းခံရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
အခုေတာ့္အကြယ္မွအသွ်င့္ရဲ႕ လိုလားမွဳသည္ေနာက္ဆုတ္သြားေခ်ၿပီး ။ထို႕ေနာက္အိုေဝဇ္သခင္သည္ တမန္ေတာ္၏ဝတ္ရံဳေတာ္ကုိေကာက္ဝတ္လိုက္ပါသည္။

ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္သည္ အိုေဝဇ္သခင္၏ အတြင္းၿဖစ္စဥ္ကိုေကာင္းစြာ သိရွိလိုက္ပါသည္။အိုေဝဇ္သခင္၏ဝလီသူေတာ္စဥ္
ၿဖစ္စဥ္ေအာက္တြင္ ေလာ္ကီေလာ္ကုတၱရာရွိ စည္းစီမ္ခ်မ္းသာ အေပါင္းတည္ရွိသည္ကို ေကာင္းစြာသိၿမင္လိုက္ပါသည္။
ထိုအခါ အိုမဲရ္သခင္သည္ဤသို႕တမ္းတ၏။ အိုငါ၏တိုင္းနိဳင္ငံေတာ္ကိုမုန္႕တစ္ဖဲ့ၿဖင့္ ယယ္ယူမည့္သူရွိေလစြ....

ထိုအသံကို အိုေဝဇ္သခင္ၾကားမိေသာ္ အိုမဲရ္အသင့္အေနၿဖင့္ ဝယ္မည့့္သူကိုရွာေဖြေနမည့္အစားအသင္၏တိုင္းနိဳင္ငံေတာ္ကိုၿပစ္လိုက္သည္က သာ၍ေကာင္းပါမည္ဟုေၿပာ၏။တစ္ဆက္ထဲ အိုေဝဇ္သခင္မိန္႕သည္မွာ အိုအိုမဲရ္ ယခုကၽြန္နဳပ္၏ဒိုအာေတာင္းခံမွဳေၾကာင့္
အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည ဗနဴမိုဇီးရ္ႏွင့္ဗနဴရဗီအာဟ္ တို႕ေမြးၿမဴထားေသာ္ ဆိတ္သိုးတို႕၏ခႏၶာ ၌ရွိေသာ အေမြးအရည္အတြက္ႏွင့္ ညီေသာ အြမၼသ္အေ၇အတြက္ကို အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ခြင့္လြတ္လိုက္ေၾကာင္း ကၽြန္နဳပ္သိလိုက္ၿပီး
ဟုေၿပာပါသည္။


သမၼတၾကီးအိုမဲရ္သခင္က မိန္႕သည္မွာ အို...အိုေဝဇ္ အသင္သည္တမန္ေတာ္ၿမတ္အား အလြန္ၾကည္ညိုသည္ဟုဆိုေတာ္လည္း တမန္ေတာ္အား အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ တၾကီမ္မွ်ပင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿခင္းမရွိဟုေၿပာပါသည္။

ထိုအခါ အို...အိုမဲရ္ အသင္တို႕သည္ တမန္ေတာ္သခင္အနားေနထိုင္ကာ အလြန္ပင္ၿမင့္ၿမတ္ေသာ္အဆင့္အတန္းရခဲ့ၾကပါတယ္..ကၽြနဳပ္ေမးလိုသည္မွာ တမန္ေတာ္သခင္၏နဖူးေတာ္က်ဥ္းလားက်ယ္လား ဆိုတာအသင္တို႕ေၿပာၿပနိဳင္ပါသလား ။ထိုအခါသခင္ႏွစ္ပါးစလံုးသည္
အေၿဖမေပးနိဳင္ပဲရွိခဲ့ပါတယ္။

စင္စစ္အိုေဝဇ္သခင္သည္ တမန္ေတာ္(ဆြ)အားအလြန္ၾကည္ညိုသူတစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္သခင့္ထံကိုအၿမဲ ဒရဴးသ္
ေမတၱာပို႕သသူၿဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္သခင္အားေန႕စဥ္ႏွင့္အမၽွ်ေဇယာရတ္ၿပဳလုပ္ရသည့္အခြင့္အေရးကိုလည္းရ၏။
အိုဟူးဒ္ ခုခံစစ္ပြဲတြင္ တမန္ေတာ္(ဆြ) ၏သြားေတာ္ရွဟီးဒ္ၿဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိေသာ္အခါ သခင္သည္တမန္ေတာ္ခံစားရမည့္ ေဝဒနာကိုကိုယ္ခ်င္းစာမိ၏ ။ထို႕ေၾကာင့္သခင္သည္ငါလည္းတမန္ေတာ္လို ခံစားမည္ဟု
ဆံုးၿဖတ္ကာ မိမိသြားတစ္ေခ်ာင္းကိုဖဲ့ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္စဥ္းစားသည္မွာ မိမိယခုထုတ္လိုက္သည့္သြားသည္ တမန္ေတာ္အမွန္တကယ္ရွဟီးဒ္ၿဖစ္သည့္သြားႏွင့္ မတူပါက ခက္မည္ဟုစဥ္းစားၿပန္ၿပီး ေနာက္ထပ္သြားတစ္ေခ်ာင္းဖဲ့ထုတ္လိုက္ပါသည္ ။ အဲ့လိုႏွင့္ဟိုသြားမွန္မလားဒီသြားမ်ားမွန္မလားဆိုၿပီးသြားမ်ားနွဳတ္လိုက္ရာအားလံုးသြားမ်ားကုန္သြားၿပီးသြားတစ္ေခ်င္းမွမရွိ
ေတာ့္ေပ...တစ္ဆက္တည္းပင္အိုေဝဇ္သခင္သည္ မိမိနဳတ္လိုက္ေသာသြားမ်ားကိုထုတ္ထားသည့္အဝတ္ထုတ္ကို သခင္ႏွစ္ပါးအားၿဖည္ၿပသည္။ သခင္သည္တမန္ေတာ္၏ စစ္မွန္ဆံုးေသာ အခ်စ္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သံသယစကားမက်န္ေတာ့္ေပ....


အိုမဲရ္သခင္.......... အိုအိုေဝဇ္ အသင္သည္ငါ့အတြက္ဒိုအာေတာင္းခံေပးပါ။


အိုေဝဇ္သခင္.......... အိုအိုမဲရ္ကၽြန္နဳပ္သည္ေန႕စဥ္မြစၥလင္ မုအ္မင္တိုင္းအတြက္ ဒိုအာေတာင္းပါသည္ မည္သူမဆိုအီမန္ႏွင့္ရွိေနကာ အီမန္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ပိုင္းကို ကုန္ဆံုးမိလွ်င္ ထိုသူသည္ငါ၏ဒိုအာကိုမလႊဲမေသြ
ရရွိမည္။


အိုမဲရ္သခင္.......... အို အိုေဝဇ္ငါ့အတြက္ဆံုးမစကားတရပ္ေခၽြပါ။


အိုေဝဇ္သခင္.......... အိုအိုမဲရ္ အသင္သည္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ကိုေကာင္းေကာင္းသိပါသလား


အိုမဲရ္သခင္.......... ကၽြန္နဳပ္ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္အိုေဝဇ္သခင္.......... အလႅဟ္ကိုေကာင္းေကာင္းသိၿခင္းထက္ ေကာင္းေသာဆံုးမစကားမရွိေတာ့္ပါဘူး။။။။။။အို...အိုမဲရ္
အလႅဟ္အသွ်င္ကေရာ္အသင့္ကိုေကာင္းစြာသိရဲ႕လား။

အိုမဲရ္သခင္.......... ဟုတ္ကဲ့ေကာင္းစြာသိပါလီမ့္မယ္
အိုေဝဇ္သခင္.......... ဒါပဲကၽြန္နဳပ္ဆိုလိုတာ လူဆိုသည္မွာ မိမိဘယ္သူ မိမိလုပ္ရပ္ဘာဆိုတာ အလႅဟ္တစ္ဦးတည္း
သိဖို႕လိုအပ္တယ္။အၿခားဘယ္သူမွသိဖို႕မလိုအပ္ဘူး ။ တနည္းအားၿဖင့္မိမိတို႕၏လုပ္ရပ္တိုင္းသည္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သိလွ်င္ေတာ္ပါၿပီး။ အၿခားလူေတြသိဖို႕မလိုအပ္ပါဘူး။ မိမိနမဇ္ဖတ္လား အလွဴအတန္းလုပ္လား
မိမိေက်းဇဴးၿပဳလိုက္တာ အၿခားလူေတြသိသြားရင္ အလႅဟ္ႏွစ္သက္တဲ့ နမာဇ္ဖတ္ၿခင္း အလွဳအတန္းေပးၿခင္း ေက်းဇဴးၿပဳ
ၿခင္းၿဖစ္မလာနိဳင္ဘူး တနည္းအားၿဖင့္မိမိရဲ႕ အမဲလ္ေကာင္းမွုဟာ လက္ခံၿခင္းခံရဖို႕မလြယ္ကူေၾကာင္း ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။


ဟဇရတ္အိုမဲရ္ႏွင့္အလီသခင္၏ေတြ႕ဆံုမွဳေၾကာင့္ လူတို႕သည္ ဟဇရတ္အိုေဝဇ္ကိုသိလာၾကပါသည္။ လူဝင္လူထြက္မ်ားၿပား
လာၿခင္းသည္ သူေတာ္စဥ္တို႕အတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သိုကေသာ္သူေတာ္စဥ္ၾကီး ဟဇရတ္အိုေဝဇ္
သခင္သည္ ယီမင္နိဳင္ငံဘက္မွ ကူဖြါအရပ္တို႕ ထြက္ခြါသြားသည္ကို ဟဇရတ္ ဟရမ္ဘင္ဟဘန္း မွလြဲ၍ အၿခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မသိရွိေတာ့္ေပ.......ဒီေနရာမွာအလွ်င္းသင့္လို႕ စကားခ်ပ္အၿဖစ္ေၿပာၿပခ်င္သည္မွာ ......အစၥလမ္သာသနာမွာ
တြရီကာကေန .....မအ္ရီဖတ္....ဆိုတဲ့အဆင့္ကိုတက္ဖို႕ ....အတြင္းလမ္းစဥ္

အစပိုင္း တမန္ေတာ္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ (၈) ခုရွိခဲ့တယ္လို႕ ေရဝါယတ္ဆင့္ၿပန္မွုေတြထဲမွာရွိခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒီ (၈)ခုထဲမွာ သူေတာ္စဥ္ၾကီးအိုေဝဇ္ကီရ္နီသခင့္ရဲ႕ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားဟာလည္း လိုင္းတစ္လိုင္းအေနနဲ႕
ရွိခဲ့ပါတယ္....ေနာက္ပိုင္း ပညာအေမႊ ဆက္ခံေပးခဲ့ၿခင္းမရွိလို႕ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့တယ္လို႕ အဆိုမ်ားလာရွိထားပါတယ္။


ေနာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြယးတဲ့လမ္းစဥ္ (လိုင္း) တစ္ခုက ဟဇရတ္အိုမဲရ္လက္ထက္မွာ တေန႕တာရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ပဲ ရွာရမယ္
ဟဇရတ္အိုမဲရ္သခင္ရဲ႕ နိဳင္ငံတည္ေဆာက္မွုကိုကန္႕ကြက္ခဲ့တဲ့ (ဆြဟာဗဟ္နာမည္ေမ့ေနတယ္) အဲ့ဒီဆြဟာဗဟ္ရဲ႕က်င့္စဥ္
ကလည္းတြရီကာလိုင္းေတြထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ၿဖစ္ၿပီး လူေတြအေကာင္အထည္ေဖၚဖို႕ခက္တဲ့အတြက္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလက္ရွိေတာ့္ လိုင္း (၄)ခုပဲ က်န္ပါေတာ့္တယ္...အဲ့ဒီလိုင္းေတြကေတာ့္

(၁) က်စ္တီယာ
(၂) ကာဒရီရာ
(၃) နရ္သဗန္ဒီယာနဲ႕
(၄) စဟဲရ္ဝရ္ဒီယာတို႕ၿဖစ္ပါတယ္

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ